Loga UE

/ 2019

24.01.2019r.  Wykonawca uzyskał zgodę na udzielenia odstępstwa "kolejowego" dla Zadania I oraz Zadania II.
28.02.2019r. Wykonawca zakończył wycinkę drzew na terenach Lasów Państwowych.
04.07.2019r. Wszystkie drzewa, które były własnością Lasów Państwowych zostały wycięte. Karpy zostaną usunięte z chwilą uzyskania przez Wykonawcę decyzji ZRID.
08.07.2019r. Wykonawca uzyskał zgodę na odstępstwo polegające na zastosowaniu węzła typu WB Węzeł Żurominek oraz zastosowaniu węzła typu WB Węzeł Strzegowo - Północ.
19.07.2019r.

RDOŚ w Warszawie wydał postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia dla Zadania II w zakresie zakończenia procedur środowiskowych związanych z tokiem wydania decyzji ZRID dla przedmiotowego zakresu inwestycji.

14.10.2019r. Zamawiający w obecności Inżyniera Kontraktu przekazał Wykonawcy plac budowy drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) na odcinku Mława-Strzegowo w kilometrze 13 967,76 do 33 470,85

18.11.2019r.-24.11.2019r.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w km 14+067 - 35+470;

Prace geodezyjne - wyznaczenie osnowy realizacyjnej;

Roboty mostowe - wykop pod fundamenty dla obiektu WD-22.7 i WD-29.3; platformy robocze pod pale typu Franki PZMp-W1, PZMp-W2 i PZMp-W3;

Roboty melioracyjne czyszczenie rowu R-M41;

Energetyka - montaż kabli i przepustów; wykop pod kable;

Roboty drogowe - odhumusowano około 10 km drogi; wykonano nasyp około 12 000m3, wykopy około 12 000 m3,  wycinka drzew i krzaków

01.12.2019r.-31.12.2019r.  

Kanalizacja deszczowa - wykonano KD-36 przejście pod trasą główną rurą DN600, wykonano KD-44-DN300 całość bez wylotów, rozpoczęto budowę KD-45a;

Melioracja - wykonano zbieracz Z1 km 14+400, wykonano odmulenie kanału RM-41;

Wod-kan - zamontowano rury osłonowe i przewodowe kolizja PW-2 km 17+900, PW-4 km 31+480, PW-6 km 33+600, zamontowano rury osłonowe kolizja KsT-1-4 km 33+600;

Energetyka - usunięto kolizję SN km 25+800 oraz ułożono kable na kolizjach SN km 18+820 i km 19+100;

Roboty drogowe - odhumusowano 9 600m3, wymiana gruntu 4 400m3, wykonano nasyp 72 400m3, wykopy około 56 900m3, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 DS19;

Roboty mostowe: 

  • Obiekt WD-18.7 - wykonanie wykopów pod podpory P-2 i P-3, wykonanie betonu wyrównawczego podpora P-3 oraz      wzmocniono podłoże poprzez wymianę gruntu na grunt stabilizowany cementem  podpora P-2;
  • Obiekt WD-22.7 - wykonano ławy fundamentowe (podpora P-1, P-2, P-3), wykonano izolację bitumiczną na                      powierzchniach bocznych ław fundamentowych (podpora P-1, P-2, P-3);
  • Obiekt PZM-22.9 - wykonano beton podkładowy pod fundament;
  • Obiekt WD-25.7 - wykonano wykopy pod podpory P-1, P-2, P-3 oraz beton wyrównawczy;
  • Obiekt WD-29.3 - wykonano fundamenty oraz 50% przyczółka P-1, P-3 oraz filara P-2;
  • Obiekt PZMp-W2 -wykonano 15% wzmocnień podłoża - roboty palowe;
  • Obiekt WD-31.0 - wdrożono Tymczasową Organizację Ruchu i przygotowano teren do wykonywania wykopów pod fundamenty.
Script logo