Loga UE

/ Opis kontraktu

Początek projektowanego odcinka S7 przebiega zupełnie nowym śladem, tj. istniejący przebieg DK7 nie jest wykorzystywany pod budowę S7. Początek drogi zlokalizowany jest w km około 13+967,76 (gdzie dowiązuje się do projektowanego w ciągu S7 odc. Napierki – Mława), natomiast koniec w km około 35+470,85 (gdzie łączy się z projektowanym w ciągu odc. Strzegowo – Pieńki) zgodnie z kilometrażem projektowanym. Powyższy odcinek stanowi fragment zadania inwestycyjnego dla drogi ekspresowej S7 Gdańsk – Warszawa – Rabka – granica państwa, w skład którego wchodzą również:

• Droga ekspresowa S7 na odcinku Napierki – Mława km około 00+000,00 – km około 13+967,76,
• Droga ekspresowa S7 na odcinku Strzegowo – Pieńki km około 35+470,85 – km około 57+461,63,
• Droga ekspresowa S7 na odcinku Pieńki – Płońsk km około 57+461,63 – km około 71+213,82.

Przedmiotowy odcinek Mława – Strzegowo zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie mławskim, na terenach gmin: Szydłowo, miasto Mława, Wiśniewo, Stupsk, Strzegowo.

Przebieg drogi
Przebieg planowanego przedsięwzięcia pokrywa się częściowo z istniejącą drogą krajową nr 7 Gdańsk - Warszawa, która jest jedną z ważniejszych dróg w Polsce, gdyż prowadzi ruch przez cały kraj w kierunku północ - południe. Obecnie nie spełnia ona kryteriów technicznych do prowadzenia tak dużego i zróżnicowanego ruchu.
Na odcinku około 40 km pomiędzy miejscowością Kuklin w gminie Wieczfnia Kościelna, a miejscowością Unierzyż w gminie Strzegowo projektowana trasa S7 poprowadzona jest w nowym korytarzu. Istniejąca droga DK7 na tym odcinku po modernizacji pozostaje w dotychczasowym śladzie, jako droga zbiorcza. Nowa droga S7 zaprojektowana jest po stronie wschodniej istniejącej drogi za wyjątkiem Strzegowa, gdzie poprowadzona jest po stronie zachodniej. Odcinek od granicy województwa warmińsko-mazurskiego do miejscowości Kuklin oraz odcinek pomiędzy miejscowością Unierzyż, a południową granicą opracowania wykorzystują ślad istniejącej drogi. Na odcinku wykorzystującym ślad istniejący przewiduje się ze względu na parametry trasy ekspresowej korektę łuków lub korektę położenia istniejącej jezdni. Dobudowa drugiej jezdni do istniejącej proponowana jest na większości odcinków trasy po stronie wschodniej i tylko na nielicznych fragmentach po stronie zachodniej. 

Położenie obejść miejscowości w stosunku do istniejącej DK7:
• Wiśniewo, Stare Kosiny, Żurominek - gm. Wiśniewo - strona wschodnia,
• Dalnia - Mdzewo - gm. Strzegowo - strona wschodnia,
• Strzegowo - Unierzyż- gm. Strzegowo - strona zachodnia.

Podstawowe dane techniczne projektowanej drogi S7
• klasa drogi - S,
• prędkość projektowa - 100 km/h,
• nośność 11,5 t/oś,
• całkowicie ograniczona dostępność,
• dwie jezdnie o szerokości po 7,0m,
• pas rozdziału o szerokości 12,0m,
• obustronny pas awaryjny o szerokości 2,5m,
• jezdnie serwisowe dla zachowania ciągłości powiązań i obsługi lokalnej,
• minimalna szerokość pasa drogowego - 52,46m.

Węzły drogowe
• Węzeł Mława Południe,
• Węzeł Żurominek,
• Węzeł Strzegowo Północ.

Obsługa terenów przyległych
Dla zapewnienia łączności pomiędzy terenami podzielonymi drogą ekspresową S7 projektuje się 22 przejazdy. Dla polepszenia obsługi terenów rolniczych podzielonych trasą S7 projektuje się dodatkowo przejazdy gospodarcze pod drogą S7 - na odcinkach, gdzie odległość pomiędzy przejazdami wynosi więcej niż 3 km. Drogi serwisowe prowadzone są w liniach rozgraniczających drogi ekspresowej S7, w większości obustronnie, jako drogi dwukierunkowe. Pod względem funkcji i klasy technicznej dzielą się one na trzy rodzaje:
• zbiorcze o szerokości jezdni 6-7m prowadzące komunikację autobusową,
• lokalne o szerokości 5-6m dla powiązań i obsługi ważniejszych miejscowości lub obiektów znajdujących się przy trasie drogi S7,
• gospodarcze o szerokości jezdni utwardzonej 3,5 m z mijankami dla dojazdów do pól oraz obsługi pojedynczych siedlisk.

Spodziewanym efektem zrealizowania przedmiotowej inwestycji będą następujące korzyści:

• wzrost bezpieczeństwa ruchu poprzez obniżenie liczby i stopnia ciężkości wypadków,
• odciążenie z ruchu samochodowego miejscowości leżących przy istniejącej DK7,
• ułatwienie tranzytu dla ruchu turystycznego,
• poprawę przepustowości drogi i swobody ruchu,
• zmniejszenie szkodliwego oddziaływania drogi na środowisko naturalne,
• rozwój regionu poprzez polepszenie poziomu obsługi transportowej.

Kontrakt  został podzielony na dwa Zadania: Zadanie I oraz Zadanie II.

W ramach Zadania I zaplanowano budowę i przebudowę następujących elementów

• trasy zasadniczej drogi krajowej nr 7 ok km 240+000 do km 240+574,88,
• budowa części węzła "Wyplot" (typu WB),
• tras dróg dojazdowych obsługujących tereny przyległe wraz ze zjazdami,
• budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową E65,
• infrastruktury dla potrzeb obiektów przy drodze krajowej, w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi,
• kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej (urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych),
• oznakowania drogi ekspresowej i dróg związanych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.:bariery ochronne,
• wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich,
• oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
• pasów zieleni ochronnej,
• kanał technologiczny wzdłuż całej trasy,
• rozbiórkę i przebudowę istniejących obiektów.
Planowanym terminem zakończenia Zadania I jest 31.10.2022 r. 

W ramach Zadania II zaplanowano budowę i przebudowę następujących elementów:

• trasy zasadniczej drogi ekspresowej na odcinku od km 14+067,47 do km 35+490,83 o dł. 21 403,40 m.,
• węzłów drogowych:
1. Węzeł "Mława Południe" (typu WB - dawniej węzeł Modła),
2. Węzeł "Żurominek" (typu WB),
3. Węzeł "Strzegowo Północ" (typu WB),
• tras dróg poprzecznych,
• tras dróg dojazdowych obsługujących tereny przyległe wraz ze zjazdami,
• przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową,
• obiektów inżynierskich: wiadukty, estakady w ciągu drogi ekspresowej, wiadukty drogowe w ciągu dróg poprzecznych ,
• pasów zieleni ochronnej,
• urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne wraz z rezerwą terenu pod przyszłościową budowę ekranów, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno – naprowadzającym, zieleń,
• infrastruktury dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej, w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi,
• kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej (urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych),
• systemy zarządzania ruchem,
• oznakowania drogi ekspresowej i dróg związanych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe, ogrodzenie drogi ekspresowej,
• wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich,
• oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
• pasów zieleni ochronnej,
• kanał technologiczny wzdłuż całej trasy,
• rozbiórkę i przebudowę istniejących obiektów.
Planowanym terminem zakończenia Zadania II jest 31.12.2021 r. 

 

Orientacja drogi

Schemat przebiegu drogi

 

Wizualizacja

 

Script logo