Loga UE

/ Zakres robót

Zadanie I

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi krajowej DK7 wraz z budową wiaduktu drogowego nad koleją w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 7 polegająca na budowie wiaduktu nad trasą kolejową E-65 oraz nad planowaną Zachodnią Obwodnicą Mławy – w ramach projektu rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku od km 225+100 do początku obwodnicy Płońska (km 297+700) według wariantu 4/R – odcinek Mława – Strzegowo – Zadanie I. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w środkowej części Polski na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie mławskim, na terenie gmin:
• miasto Mława,
• Wiśniewo.

Projektowana droga krajowa nr 7 przebiega na kierunku północ – południe. Droga DK7 będzie przebiegać w śladzie istniejącej drogi. Korekcie zostanie poddany profil podłużny drogi.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę lub rozbudowę następujących elementów:
• rozbudowa trasy zasadniczej drogi krajowej nr 7 ok km 240+000 do km 240+574,88,
• budowa części węzła „Wyplot” (typu WC) – zakres zgodny z porozumieniem pomiędzy GDDKiA a Województwem Mazowieckim,
• budowa tras dróg dojazdowych obsługujących tereny przyległe wraz ze zjazdami,
• przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową E65,
• budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów przy drodze krajowej, w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi, kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i naziemnej (urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych),
• budowę oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: bariery ochronne,
• oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.

PZT 2.01

Zadanie II

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie drogi ekspresowej S7 na odcinku Mława - Strzegowo, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego drogi ekspresowej S7 na odcinku Mława - Strzegowo oraz oddanie do użytkowania drogi ekspresowej S7 Mława - Strzegowo. Projektowany odcinek drogi ekspresowej S7 przebiega zupełnie nowym śladem, tj. istniejący przebieg DK7 nie jest wykorzystywany pod budowę S7. Początek drogi zlokalizowany jest w km około 13+967,76 (gdzie dowiązuje się do projektowanego w ciągu S7 odc. Napierki – Mława), natomiast koniec w km około 35+470,85 (gdzie łączy się z projektowanym w ciągu S7 odc. Strzegowo – Pieńki) – zgodnie z kilometrażem projektowanym.

Podstawowe dane techniczne projektowanej drogi S7:
• klasa drogi - S,
• prędkość dopuszczalna - 120 km/h,
• nośność 11,5 t/oś,
• całkowicie ograniczona dostępność,
• dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu po 3,5m,
• pas rozdziału o szerokości 12,0m,
• obustronny pas awaryjny o szerokości 2,5m,
• jezdnie serwisowe dla zachowania ciągłości powiązań i obsługi lokalnej.

W ramach inwestycji do wykonania są węzły drogowe:
• Węzeł Mława Południe,
• Węzeł Żurominek,
• Węzeł Strzegowo Północ.


Dla zapewnienia łączności pomiędzy terenami podzielonymi drogą ekspresową S7 projektuje się 22 przejazdy. Dla polepszenia obsługi terenów rolniczych podzielonych trasą S7 projektuje się dodatkowo przejazdy gospodarcze pod drogą S7 - na odcinkach, gdzie odległość pomiędzy przejazdami wynosi więcej niż 3 km. Drogi serwisowe prowadzone są w liniach rozgraniczających drogi ekspresowej S7, w większości obustronnie, jako drogi dwukierunkowe.
Pod względem funkcji i klasy technicznej dzielą się one na trzy rodzaje:
• zbiorcze o szerokości jezdni 6-7m prowadzące komunikację autobusową,
• lokalne o szerokości 5-6m dla powiązań i obsługi ważniejszych miejscowości lub obiektów znajdujących się przy trasie drogi S7,
• gospodarcze o szerokości jezdni utwardzonej 3,5 m z mijankami dla dojazdów do pól oraz obsługi pojedynczych siedlisk.

Miejsca Obsługi Podróżnych
Wzdłuż trasy nie planuje się MOP-ów.

2a_2.01 km 13+900-14+700

tekst alternatywny

 

2a_2.02 km 14+700-15+480

tekst alternatywny

 

2a_2.03 km 15+460-16+260

tekst alternatywny

 

2a_2.04 km 16+200-17+030

tekst alternatywny

 

2a_2.05 km 16+960-17+750

tekst alternatywny

 

2a_2.05a km 17+030-17+440

tekst alternatywny

 

2a_2.06 km 17+680-18+490

tekst alternatywny

 

2a_2.07 km 18+450-19+250

tekst alternatywny

 

2a_2.07a km 18+650-18+940

tekst alternatywny

 

2a_2.08 km 19+210-20+020

tekst alternatywny

 

2a_2.09 km 19+980-20+780

tekst alternatywny

 

2a_2.10 km 20+700-21+500

tekst alternatywny

 

2a_2.11 km 21+500-22+300

tekst alternatywny

 

2a_2.12 km 22+300-23+100

tekst alternatywny

 

2a_2.12a km 22+570-22+980

tekst alternatywny

 

2a_2.13 km 23+000-23+800

tekst alternatywny

 

2a_2.14 km 23+720-24+530

tekst alternatywny

 

2a_2.15 km 24+500-25+300

tekst alternatywny

 

2b_2.16 km 25+270-26+080

tekst alternatywny

 

2b_2.17 km 26+030-26+850

tekst alternatywny

 

2b_2.18 km 26+800-27+600

tekst alternatywny

 

2b_2.18a km 26+880-27+290

tekst alternatywny

 

2b_2.19 km 27+580-28+390

tekst alternatywny

 

2b_2.20 km 28+330-29+130

tekst alternatywny

 

2b_2.21 km 28+960-29+760

tekst alternatywny

 

2b_2.22 km 29+800-30+600

tekst alternatywny

 

2b_2.23 km 30+570-31+370

tekst alternatywny

 

2b_2.23a km 30+820-31+150

tekst alternatywny

 

2b_2.24 km 31+200-32+000

tekst alternatywny

 

2b_2.25 km 31+980-32+780

tekst alternatywny

 

2b_2.26 km 32+680-33+480

tekst alternatywny

 

2b_2.27 km 33+400-34+200

tekst alternatywny

 

2b_2.27a km 33+500-33+760

tekst alternatywny

 

2b_2.28 km 34+200-34+990

tekst alternatywny

 

2b_2.28a km 34+500-35+100

tekst alternatywny

 

2b_2.29 km 34+850-35+500

tekst alternatywny

 

Script logo