Loga UE

/ Postęp robót

19.10.2018r Wykonawca złożył wniosek o podjęcie postępowania ZRID na Zadanie I do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
07.10.2019r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla inwestycji pn.:"Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10)", na odcinku Mława - Strzegowo dla Zadania II.

01.01.2020r.-31.01.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:   

 • kanalizacja deszczowa KD-45a km 24+735 do km 25+000 (KD 400).
 • kanalizacja deszczowa KD-61 km 29+400 do km 29+430 (KD 800).

Melioracja:

 • konserwacja rowu R-M18.
 • kolizja melioracyjna Nr 1 km 14+750 rurociąg DN 200, studnia S3, zbieracz Z3 oraz studnia Pk1.
 • kolizja melioracyjna Nr 3 km 15+600 str.P przebudowa rowów z umocnieniem b.n.3 i R-M41, zbieracz Z4, studnia S1.
 • w km 15+800 str.L  przebudowa rowu R-M41/ na odcinku od istniejącego nasypu drogowego do projektowanego zakończenia umocnienia.
 • kolizja melioracyjna Nr 7 km 20+480 do km 20+480 zbieracz Z1, rurociąg DN160, zbieracz Z1 - ze studniami.

Wod-kan:

 • kolizja PW-4 km 31+480 ułożenie rury przewodowej, montaż studni z armaturą.
 • kolizja PW-6 km 33+600 montaz studni z armaturą.

Energetyka:

 • usunięto kolizję SN km 25+800.
 • ułożono kable na kolizjach SN km 18+820, 29+100.
 • wykopy pod kable w km 31+480.
 • przełączenie kolizji EOL3.
 • przebudowa kolizji WN w km 14+150.

Archeologia:

 • zlokalizowanie nowego stanowiska archeologicznego w km 25+900.

Roboty drogowe: 

 • odhumusowano 15 140m3.
 • wykonano nasyp 30 750m3.
 • wykopy około 1 600m3.
 • wykonano podbudowę z mieszanki niezwiązanej, kruszywo 0/31,5 20cm: 17 625m3
 • Wykonano podbudowę z mieszanki niezwiązanej, kruszywo C90/3 w zakresie: DS-19 km 0+060-1+140 - 6700moraz DS-18 km 0+940-1+730 - 550m2.

Roboty mostowe: 

 • Obiekt WS-17 - wykopy pod fundamenty podpór P1  i P2.
 • Obiekt WD-18.7 - wymiana pod podporę P1; beton wyrównawczy pod podporę P1 i P2; zbrojenie i betonowanie ław podpory P1, P2 i P3.
 • Obiekt PZM-19.6 - wykop pod płytę fundamentową; beton wyrównawczy pod płytę; zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej.
 • Obiekt WD-22.7 - wykonanie tymczasowego objazdu w ciągu DP2347W; izolacja ław fundamentowych P1, P2 i P3; montaż zbrojenia korpusów podpór P-1, P-2 i P-3 oraz szalowanie przyczółka P1.
 • Obiekt PZM-24.6 - wymiana gruntu podpora P2; wykopy pod fundamenty podpór P1 i P2;
 • Obiekt WD-25.7 - zbrojenie i betonowanie ław podpór P1, P2 i P3.
 • Obiekt WS/PZD - 28.4 -wykopy pod ławy fundamentowe P1 i P2.
 • Obiekt WD-29.3 - zbrojenie korpusu podpory P3 przyczółek.
 • Obiekt WD-31.0 - wykopy pod ławy podpór P1, P2 i P3; beton wyrównawczy pod podporę P3; zbrojenie ławy podpory P3.
 • Obiekt PZMp-31.3 - wykonanie pali Franki na podporach;
 • Obiekt PZMp-31.3a - wykonanie pali Franki na podporach;
 • Obiekt PZMp-W1 i W2 - rozpoczęcie robót palowych na podporach

01.02.2020r.-29.02.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:   

 • montaż wpustów km 35+100 do 35+450 i 31+600 do 32+400.
 • KD-77 km 31+100 poprzeczka pod trasą.

Melioracja:

 • wykop rowu R-M41 km 16+500.
 • rów km 22+900.
 • wykop rowu R-M41 km 15+900.
 • przebudowa zbieracza Z1 km 15+300.
 • kolizja melioracyjna Nr 7 km 20+480 do km 20+480 zbieracz Z1; rurociąg DN160; zbieracz Z1 - ze studniami.

Kanalizacja sanitarna:

 • PW-4 - przełączenie.

Energetyka:

 • kolizja SN km 17+950 - przełączenie.
 • kolizja nN km 31+500 - kable.
 • kolizja SN km 32+820 - kable.

Teletechnika:

 • przebudowa kolizji Orange C km 17+970.
 • kanał technologiczny - poprzeczki km 17+100, 17+480.

Roboty drogowe: 

 • odhumusowano ok 49 950m3.
 • nasyp ok 56 100m3.
 • wykopy ok 12 200m3.
 • wymiana grunty ok 15 000m3.
 • Wykonano podbudowę z mieszanki niezwiązanej, kruszywo C90/3 w zakresie: DS-15.3 na odcinku 1+775-1+925: 7 850m3.

Roboty mostowe: 

 • Obiekt PZSp-15.5 (L+P) - roboty przygotowawcze i wykopy pod płytę fundamentową; beton wyrównawczy pod zbrojenie płyty fundamentowej.
 • Obiekt WD-15.7DG -roboty przygotowawcze; rozpoczęcie robót palowych.
 • Obiekt WS-17.1 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ław podpór P1 L i P2.
 • Obiekt WD-18.7 - zbrojenie przyczółka na P1; zbrojenie i szalowanie przyczółka P3.
 • Obiekt PZM-19.6 - montaż prefabrykatów skrzynkowych.
 • Obiekt WD-22.7 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu przyczółka P1; zbrojenie, szalowanie i betonowanie przyczółka P2.
 • Obiekt PZM-22.9 - montaż prefabrykatów skrzynkowych.
 • Obiekt WD-25.7 - zbrojenie i szalowanie korpusu podpory P1; zbrojenie podpory P2.
 • Obiekt WS/PZD-28.4 - zbrojenie ław P1 i P2; szalowanie, betonowanie ław P1 i P2.
 • Obiekt WD-29.3 - zbrojenie i szalowanie korpusu podpory P3.
 • Obiekt WD-31.0 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ławy podpory P1 i P2.

01.03.2020r.-31.03.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:   

 • KD-23 około km 17+200.

Melioracja:

 • kolizja melioracyjna nr 3 km 16+400;
 • kolizja melioracyjna nr 4 km 16+700;
 • kolizja melioracyjna nr 9 km 21+500;
 • kolizja melioracyjna nr 11 km 22+900;
 • kolizja melioracyjna nr 12 km 27+000.

Kanalizacja sanitarna:

 • kolizja PW-5 km 25+500 przełączenie;
 • kolizja PW-6 km 33+600 przełączenie.

Energetyka:

 • kolizja 12 NN w km 17+945;
 • kolizja 13 NN w km 31+480;
 • kolizja 19 SN w km 32+845;
 • kolizja EOL2-SN-01 w km 16+700;

Teletechnika:

 • budowa kanału technologicznego;
 • przebudowa kolizji teletechnicznych.

Roboty drogowe: 

 • odhumusowano ok 52 700,00m3.
 • nasyp ok 58 763,33m3.
 • wykopy ok 24 980,00m3.
 • wymiana grunty ok 6 000m3.

Roboty mostowe: 

 • Obiekt PZSp-15.5 (L+P) - zbrojenie i szalowanie płyty fundamentowej nitka lewa i prawa.
 • Obiekt WD-15.7DG - roboty palowe.
 • Obiekt WS-17.1 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ław podpór P1 L i P2.
 • Obiekt PZM-17.8 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ław pod przepust.
 • Obiekt WD-18.7 - zbrojenie i szalowanie oczepu podpory P2; zbrojenie, szalowanie i betonowanie przyczółka P3.
 • Obiekt PZM-19.6 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie wlot wylot; zbrojenie skrzydełek wlotu wylotu.
 • Obiekt WD-22.7 - szalowanie i zbrojenie oczepu podpory P2; zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu przyczółka P3.
 • Obiekt PZM-22.9 - szalowanie i zbrojenie wlotu i wylotu.
 • Obiekt WS/PZSp-24.6 - brak robót.
 • Obiekt WD-25.7 - zbrojenie i szalowanie korpusu podpory P1; betonowanie podpory P2; zbrojenie i szalowanie korpusu podpory P3.
 • Obiekt WD-27.1 - wymiana gruntu pod ławę P1; szalowanie, zbrojenie i betonowanie ławy P2; szalowanie, zbrojenie i betonowanie ławy P3.
 • Obiekt WS/PZD-28.4 - zbrojenie i szalowanie przyczółków podpory P1 i P2.
 • Obiekt WD-29.3 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu podpory P1 i P3.
 • Obiekt WD-31.0 - szalowanie podpory P1; zbrojenie P1, P2 i P3.
 • Obiekt PZMp-31.3 - próbne obciążenie pali.
 • Obiekt PZMp-31.3a - próbne obciążenie pali.
 • Obiekt PZMp-W1 - roboty palowe.
 • Obiekt PZMp-W3 - roboty palowe.

01.04.2020r.-30.04.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:   

 • Wykonanie kanału 45.1;
 • Obsadzenie studni: S65, S61 w stronę zbiornika retencyjnego;
 • KD.9 km ok 15+830;
 • KD.21 km ok 17+270;
 • KD.24 km ok 18+800;
 • KD.45.1 km ok 24+700 ( dojście do studni S62 fi 100);
 • Przepust P8-M km ok 17+800;
 • Budowa wpustów km ok 14+100-14+300.

Melioracja:

 • Kolizja melioracyjna nr 3 km ok 15+327;
 • Przebudowa koryta rzeki Topielnicy w km ok 31+321;
 • Przepust PM-7 w ciągu DS15.3 w km 2+815 na rowie RM-39 w km TG 16+700;
 • Kolizja melioracyjna nr 4;
 • Przepust PM-6 km ok 16+750;
 • Kolizja melioracyjna nr 11 - układanie darniny w km ok 22+900;
 • Kopanie rowu R-M39 km ok 16+800;
 • Kolizja z rowem R-26 km ok 30+282.

Kanalizacja sanitarna:

 • Obsadzenie studni na kolizji KsT-1 km ok 33+645;
 • Przełączenie KsT-1 km ok 33+645.

Energetyka:

 • Kolizja SN-09 w km ok 32+845; 
 • Kolizja EOL2-SN-01 w km ok 16+700;
 • Kolizja SN-01 w km ok 16+500-17+100;
 • Kolizja PKP SN-02 w km ok 16+955.

Teletechnika:

 • Budowa kanału technologicznego;
 • Przebudowa kolizji teletechnicznych.

Roboty drogowe: 

 • Odhumusowano ok 62 714,00m3
 • Nasyp ok 107 757,00m3
 • Wykopy ok 63 040,00m3
 • Wymiana grunty ok 14 300,00m3.

Roboty mostowe: 

 • Obiekt PZSp-15.5 (L+P) - zbrojenie i szalowanie ścian nitka lewa i prawa; szalowanie ustroju nitka lewa. 
 • Obiekt WD-15.7 - rozpoczęcie wykopów na podporze P1; skuwanie głowic na podporze P1, P2 i P3.
 • Obiekt PZM-16.7 - wykop pod płytę denną; zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty dennej; montaż prefabrykatów skrzynkowych. 
 • Obiekt WS-16.9 - wykop na podporze P1 i P2; montaż ogrodzeń na torach kolejowych.
 • Obiekt WS-17.1 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ław ścian na podporach P1 L/5 i P2 L/P
 • Obiekt PZM-17.8 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ław pod przepust.
 • Obiekt WD-18.7 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie przyczólka P1; szalowanie, zbrojenie i betonowanie oczepu podpory P2.
 • Obiekt PZM-19.6 - zbrojenie i szalowanie skrzydełek wlotu/wylotu.
 • Obiekt WS-20.1 - wykop pod podporę P1 i P2; zbrojenie i szalowanie ław podpory P1 i P2; zbrojenie, szalowanie i betonowanie przyczółków podpora P1 i P2 nitka lewa. 
 • Obiekt WD-22.7 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu poprzecznicy podpory P2; izolacja podpór. 
 • Obiekt PZM-22.9 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie skrzydeł wlotu i wylotu.
 • Obiekt WS/PZSp-24.6 - brak robót.
 • Obiekt WD-25.7 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu podpory P1; zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu podpory P3.
 • Obiekt WD-27.1 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie słupów P2; zbrojenie i szalowanie przyczółka P3; zbrojenie i szalowanie ław P1.
 • Obiekt WS/PZD-28.4 - zbrojenie i szalowanie przyczółków podpory P1 i P2; betonowanie przyczółka podpory P1 i P2 nitka prawa.
 • Obiekt WD-29.3 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie skrzydeł podpory P1 i P3.
 • Obiekt WD-31.0 - zbrojenie podpory P1; szalowanie i betonowanie podpory P1 i P3.
 • Obiekt PZMp-31.3 - wykopy na podporach; chudy beton; zbrojenie i szalowanie ław podpora P1 i P2.
 • Obiekt PZMp-31.3a - badania ciągłości pali; wykopy pod ławy; chudy beton.
 • Obiekt PZMp-W1 - próbne obciążenie pali; roboty ziemne.
 • Obiekt PZMp-W2 - próbne obciążenie pali; roboty ziemne.
 • Obiekt PZMp-W3 - próbne obciążenie pali; roboty ziemne.
 • Obiekt PZMp-35.3 - wykop pod fundament przepustu; wykonanie fundamentu z kruszywa pod rurę stalową karbowaną.

pon, 18/11/19

Archiwum z Postępu Robót

Script logo