Loga UE

/ Postęp robót

19.10.2018r Wykonawca złożył wniosek o podjęcie postępowania ZRID na Zadanie I do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
07.10.2019r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla inwestycji pn.:"Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10)", na odcinku Mława - Strzegowo dla Zadania II.

01.01.2020r.-31.01.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:   

 • Kanalizacja deszczowa KD-45a km 24+735 do km 25+000 (KD 400).
 • Kanalizacja deszczowa KD-61 km 29+400 do km 29+430 (KD 800).

Melioracja:

 • Konserwacja rowu R-M18.
 • Kolizja melioracyjna Nr 1 km 14+750 rurociąg DN 200, studnia S3, zbieracz Z3 oraz studnia Pk1.
 • Kolizja melioracyjna Nr 3 km 15+600 str.P przebudowa rowów z umocnieniem b.n.3 i R-M41, zbieracz Z4, studnia S1.
 • W km 15+800 str.L  przebudowa rowu R-M41/ na odcinku od istniejącego nasypu drogowego do projektowanego zakończenia umocnienia.
 • Kolizja melioracyjna Nr 7 km 20+480 do km 20+480 zbieracz Z1, rurociąg DN160, zbieracz Z1 - ze studniami.

Wod-kan:

 • Kolizja PW-4 km 31+480 ułożenie rury przewodowej, montaż studni z armaturą.
 • Kolizja PW-6 km 33+600 montaz studni z armaturą.

Energetyka:

 • Usunięto kolizję SN km 25+800.
 • Ułożono kable na kolizjach SN km 18+820, 29+100.
 • Wykopy pod kable w km 31+480.
 • Przełączenie kolizji EOL3.
 • Przebudowa kolizji WN w km 14+150.

Archeologia:

 • Zlokalizowanie nowego stanowiska archeologicznego w km 25+900.

Roboty drogowe: 

 • Odhumusowano 15 140m3.
 • Wykonano nasyp 30 750m3.
 • Wykopy około 1 600m3.
 • Wykonano podbudowę z mieszanki niezwiązanej, kruszywo 0/31,5 20cm: 17 625m3
 • Wykonano podbudowę z mieszanki niezwiązanej, kruszywo C90/3 w zakresie: DS-19 km 0+060-1+140 - 6700moraz DS-18 km 0+940-1+730 - 550m2.

Roboty mostowe: 

 • Obiekt WS-17 - wykopy pod fundamenty podpór P-1  i P-2.
 • Obiekt WD-18.7 - wymiana pod podporę P-1; beton wyrównawczy pod podporę P-1 i P-2; zbrojenie i betonowanie ław podpory P-1, P-2 i P-3.
 • Obiekt PZM-19.6 - wykop pod płytę fundamentową; beton wyrównawczy pod płytę; zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej.
 • Obiekt WD-22.7 - wykonanie tymczasowego objazdu w ciągu DP2347W; izolacja ław fundamentowych P-1, P-2 i P-3; montaż zbrojenia korpusów podpór P-1, P-2 i P-3 oraz szalowanie przyczółka P-1.
 • Obiekt PZM-24.6 - wymiana gruntu podpora P-2; wykopy pod fundamenty podpór P-1 i P-2;
 • Obiekt WD-25.7 - zbrojenie i betonowanie ław podpór P-1, P-2 i P-3.
 • Obiekt WS/PZD - 28.4 -wykopy pod ławy fundamentowe P-1 i P-2.
 • Obiekt WD-29.3 - zbrojenie korpusu podpory P-3 przyczółek.
 • Obiekt WD-31.0 - wykopy pod ławy podpór P-1, P-2 i P-3; beton wyrównawczy pod podporę P-3; zbrojenie ławy podpory P-3.
 • Obiekt PZMp-31.3 - wykonanie pali Franki na podporach;
 • Obiekt PZMp-31.3a - wykonanie pali Franki na podporach;
 • Obiekt PZMp-W1 i W2 - rozpoczęcie robót palowych na podporach

01.02.2020r.-29.02.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:   

 • Montaż wpustów km 35+100 do 35+450 i 31+600 do 32+400.
 • KD-77 km 31+100 poprzeczka pod trasą.

Melioracja:

 • Wykop rowu R-M41 km 16+500.
 • Rów km 22+900.
 • Wykop rowu R-M41 km 15+900.
 • Przebudowa zbieracza Z1 km 15+300.
 • Kolizja melioracyjna Nr 7 km 20+480 do km 20+480 zbieracz Z1; rurociąg DN160; zbieracz Z1 - ze studniami.

Kanalizacja sanitarna:

 • PW-4 - przełączenie.

Energetyka:

 • Kolizja SN km 17+950 - przełączenie.
 • Kolizja nN km 31+500 - kable.
 • Kolizja SN km 32+820 - kable.

Teletechnika:

 • Przebudowa kolizji Orange C km 17+970.
 • Kanał technologiczny - poprzeczki km 17+100, 17+480.

Roboty drogowe: 

 • Odhumusowano ok 49 950m3.
 • Nasyp ok 56 100m3.
 • Wykopy ok 12 200m3.
 • Wymiana grunty ok 15 000m3.
 • Wykonano podbudowę z mieszanki niezwiązanej, kruszywo C90/3 w zakresie: DS15.3 na odcinku 1+775-1+925: 7 850m3.

Roboty mostowe: 

 • Obiekt PZSp-15.5 (L+P) - roboty przygotowawcze i wykopy pod płytę fundamentową; beton wyrównawczy pod zbrojenie płyty fundamentowej.
 • Obiekt WD-15.7DG -roboty przygotowawcze; rozpoczęcie robót palowych.
 • Obiekt WS-17.1 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ław podpór P-1 L i P-2.
 • Obiekt WD-18.7 - zbrojenie przyczółka na P-1; zbrojenie i szalowanie przyczółka P-3.
 • Obiekt PZM-19.6 - montaż prefabrykatów skrzynkowych.
 • Obiekt WD-22.7 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu przyczółka P-1; zbrojenie, szalowanie i betonowanie przyczółka P-2.
 • Obiekt PZM-22.9 - montaż prefabrykatów skrzynkowych.
 • Obiekt WD-25.7 - zbrojenie i szalowanie korpusu podpory P-1; zbrojenie podpory P-2.
 • Obiekt WS/PZD-28.4 - zbrojenie ław P-1 i P-2; szalowanie, betonowanie ław -P-1 i P-2.
 • Obiekt WD-29.3 - zbrojenie i szalowanie korpusu podpory P-3.
 • Obiekt WD-31.0 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ławy podpory P-1 i P-2.

01.03.2020r.-31.03.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:   

 • KD-23 około km 17+200.

Melioracja:

 • Kolizja melioracyjna nr 3 ok km 16+400;
 • Kolizja melioracyjna nr 4 ok km 16+700;
 • Kolizja melioracyjna nr 9 ok km 21+500;
 • Kolizja melioracyjna nr 11 ok km 22+900;
 • Kolizja melioracyjna nr 12 ok km 27+000.

Kanalizacja sanitarna:

 • Kolizja PW-5 ok km 25+500 przełączenie;
 • Kolizja PW-6 ok km 33+600 przełączenie.

Energetyka:

 • Kolizja 12 NN ok km 17+945;
 • Kolizja 13 NN ok km 31+480;
 • Kolizja 19 SN ok km 32+845;
 • Kolizja EOL2-SN-01 ok km 16+700;

Teletechnika:

 • Budowa kanału technologicznego;
 • Przebudowa kolizji teletechnicznych.

Roboty drogowe: 

 • Odhumusowano ok 52 700,00m3.
 • Nasyp ok 58 763,33m3.
 • Wykopy ok 24 980,00m3.
 • Wymiana grunty ok 6 000m3.

Roboty mostowe: 

 • Obiekt PZSp-15.5 (L+P) - zbrojenie i szalowanie płyty fundamentowej nitka lewa i prawa.
 • Obiekt WD-15.7DG - roboty palowe.
 • Obiekt WS-17.1 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ław podpór P-1 L i P-2.
 • Obiekt PZM-17.8 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ław pod przepust.
 • Obiekt WD-18.7 - zbrojenie i szalowanie oczepu podpory P-2; zbrojenie, szalowanie i betonowanie przyczółka P-3.
 • Obiekt PZM-19.6 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie wlot wylot; zbrojenie skrzydełek wlotu wylotu.
 • Obiekt WD-22.7 - szalowanie i zbrojenie oczepu podpory P-2; zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu przyczółka P-3.
 • Obiekt PZM-22.9 - szalowanie i zbrojenie wlotu i wylotu.
 • Obiekt WS/PZSp-24.6 - brak robót.
 • Obiekt WD-25.7 - zbrojenie i szalowanie korpusu podpory P-1; betonowanie podpory P-2; zbrojenie i szalowanie korpusu podpory P-3.
 • Obiekt WD-27.1 - wymiana gruntu pod ławę P-1; szalowanie, zbrojenie i betonowanie ławy P-2; szalowanie, zbrojenie i betonowanie ławy P-3.
 • Obiekt WS/PZD-28.4 - zbrojenie i szalowanie przyczółków podpory P-1 i P-2.
 • Obiekt WD-29.3 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu podpory P-1 i P-3.
 • Obiekt WD-31.0 - szalowanie podpory P-1; zbrojenie P-1, P-2 i P-3.
 • Obiekt PZMp-31.3 - próbne obciążenie pali.
 • Obiekt PZMp-31.3a - próbne obciążenie pali.
 • Obiekt PZMp-W1 - roboty palowe.
 • Obiekt PZMp-W3 - roboty palowe.

01.04.2020r.-30.04.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:   

 • Wykonanie kanału 45.1;
 • Obsadzenie studni: S65, S61 w stronę zbiornika retencyjnego;
 • KD.9 km ok 15+830;
 • KD.21 km ok 17+270;
 • KD.24 km ok 18+800;
 • KD.45.1 km ok 24+700 ( dojście do studni S62 fi 100);
 • Przepust P8-M km ok 17+800;
 • Budowa wpustów km ok 14+100-14+300.

Melioracja:

 • Kolizja melioracyjna nr 3 km ok 15+327;
 • Przebudowa koryta rzeki Topielnicy w km ok 31+321;
 • Przepust PM-7 w ciągu DS15.3 w km 2+815 na rowie RM-39 w km TG 16+700;
 • Kolizja melioracyjna nr 4;
 • Przepust PM-6 km ok 16+750;
 • Kolizja melioracyjna nr 11 - układanie darniny w km ok 22+900;
 • Kopanie rowu R-M39 km ok 16+800;
 • Kolizja z rowem R-26 km ok 30+282.

Kanalizacja sanitarna:

 • Obsadzenie studni na kolizji KsT-1 km ok 33+645;
 • Przełączenie KsT-1 km ok 33+645.

Energetyka:

 • Kolizja SN-09 w km ok 32+845; 
 • Kolizja EOL2-SN-01 w km ok 16+700;
 • Kolizja SN-01 w km ok 16+500-17+100;
 • Kolizja PKP SN-02 w km ok 16+955.

Teletechnika:

 • Budowa kanału technologicznego;
 • Przebudowa kolizji teletechnicznych.

Roboty drogowe: 

 • Odhumusowano ok 62 714,00m3
 • Nasyp ok 107 757,00m3
 • Wykopy ok 63 040,00m3
 • Wymiana grunty ok 14 300,00m3.

Roboty mostowe: 

 • Obiekt PZSp-15.5 (L+P) - zbrojenie i szalowanie ścian nitka lewa i prawa; szalowanie ustroju nitka lewa. 
 • Obiekt WD-15.7 - rozpoczęcie wykopów na podporze P-1; skuwanie głowic na podporze P-1, P-2 i P-3.
 • Obiekt PZM-16.7 - wykop pod płytę denną; zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty dennej; montaż prefabrykatów skrzynkowych. 
 • Obiekt WS-16.9 - wykop na podporze P-1 i P-2; montaż ogrodzeń na torach kolejowych.
 • Obiekt WS-17.1 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ław ścian na podporach P-1 L/5 i P-2 L/P
 • Obiekt PZM-17.8 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ław pod przepust.
 • Obiekt WD-18.7 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie przyczólka P-1; szalowanie, zbrojenie i betonowanie oczepu podpory P2.
 • Obiekt PZM-19.6 - zbrojenie i szalowanie skrzydełek wlotu/wylotu.
 • Obiekt WS-20.1 - wykop pod podporę P-1 i P-2; zbrojenie i szalowanie ław podpory P-1 i P-2; zbrojenie, szalowanie i betonowanie przyczółków podpora P-1 i P-2nitka lewa. 
 • Obiekt WD-22.7 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu poprzecznicy podpory P-2; izolacja podpór. 
 • Obiekt PZM-22.9 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie skrzydeł wlotu i wylotu.
 • Obiekt WS/PZSp-24.6 - brak robót.
 • Obiekt WD-25.7 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu podpory P-1; zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu podpory P-3.
 • Obiekt WD-27.1 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie słupów P-2; zbrojenie i szalowanie przyczółka P-3; zbrojenie i szalowanie ław P-1.
 • Obiekt WS/PZD-28.4 - zbrojenie i szalowanie przyczółków podpory P-1 i P-2; betonowanie przyczółka podpory P-1 i P-2 nitka prawa.
 • Obiekt WD-29.3 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie skrzydeł podpory P-1 i P-3.
 • Obiekt WD-31.0 - zbrojenie podpory P1; szalowanie i betonowanie podpory P-1 i P-3.
 • Obiekt PZMp-31.3 - wykopy na podporach; chudy beton; zbrojenie i szalowanie ław podpora P-1 i P-2.
 • Obiekt PZMp-31.3a - badania ciągłości pali; wykopy pod ławy; chudy beton.
 • Obiekt PZMp-W1 - próbne obciążenie pali; roboty ziemne.
 • Obiekt PZMp-W2 - próbne obciążenie pali; roboty ziemne.
 • Obiekt PZMp-W3 - próbne obciążenie pali; roboty ziemne.
 • Obiekt PZMp-35.3 - wykop pod fundament przepustu; wykonanie fundamentu z kruszywa pod rurę stalową karbowaną.

01.05.2020r.-31.05.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:   

 • Budowa wpustów od 14+300-15+000;
 • Wykonanie kanału 62 a i b ok km 29+950;
 • KD.36 ok km20+540;
 • KD.43 ok km 22+910;
 • KD.50 ok km 27+100;
 • KD.62 ok km 29+960

Melioracja:

 • Kolizja melioracyjna nr 3 km ok 15+327;
 • Kolizja melioracyjna nr 5 R-M18 ok km 17+310;
 • Kolizja melioracyjna nr 6 ok km 17+847;
 • Kolizja melioracyjna nr 14 ok km 30+571;
 • Kolizja melioracyjna nr 17 ok km 33+970 - przepust P-M12 i P-M13.

Energetyka:

 • Kolizja PKP SN ok km 16+955;
 • Kolizja energetyczna SN-01 ok km 16+500;
 • Zasilanie obiektów w km 16+800-17+100;
 • Zasilanie obiektów ok km 26+300 (montaż rozdzielnic SZR41, SZR41a, SZR41b);
 • Zasilanie obiektów ok km 25+850 (montaż rozdzielnic SZR4, SZR42a).

Teletechnika:

 • Budowa kanału technologicznego;
 • Przebudowa kolizji teletechnicznych.

Roboty drogowe: 

 • Odhumusowano ok 187107 757,00m3
 • Wykopy ok 113 000,00m3
 • Wymiana grunty ok 14 300,00m3.

Roboty mostowe: 

 • Obiekt PZSp-15.5 (L+P) - zbrojenie, deskowanie ścian podpory P-1 i P-2 nitka lewa; deskowanie i zbrojenie ustroju nitka lewa. 
 • Obiekt WD-15.7 - deskowanie, zbrojenie i betonowanie ław podpory P-1 i P-2; deskowanie i zbrojenie ław podpory P-3.
 • Obiekt PZM-16.0 - wykop pod przepust; ława z kruszywa łamanego.
 • Obiekt PZM-16.5 - wykop pod płytę denną.
 • Obiekt PZM-16.7 - wykop pod płytę denną; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty dennej; montaż prefabrykatów skrzynkowych. 
 • Obiekt WS-16.9 - wymiana na podporze P-2; zbrojenie, deskowanie i betonowanie P-1.
 • Obiekt WS-17.1 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie segmentów podpór P-1 i P-2.
 • Obiekt PZM-17.8 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydeł wlot/wylot.
 • Obiekt PZM-18.5 - wykop pod przepust.
 • Obiekt WD-18.7 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznicy P-1 i P-3.
 • Obiekt PZM-19.6 - zbrojenie deskowanie i betonowanie skrzydełek wloty/wylotu; izolacja prefabrykatów; zasypka przepustu.
 • Obiekt WS-20.1 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie przyczółków P-1 i P-2 nitka prawa; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej P-1 i P-2 nitka lewa/prawa.
 • Obiekt PZM-20.9 - wykop pod przepust.
 • Obiekt PZM-21.8 - wykop pod przepust; ława z kruszywa łamanego; montaż przepustu.
 • Obiekt WD-22.7 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie poprzecznicy podpory P-1 i P-2. 
 • Obiekt PZM-22.9 -izolacja cienka przepustu; zasypka przepustu.
 • Obiekt PZM-23.8 - wykop pod przepust; ława z kruszywa łamanego;montaż przepustu, zasypka przepustu.
 • Obiekt WS/PZSp-24.6 - betonowanie chudego betonu P-1 i P-2 nitka lewa/prawa; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ław P-1 i P-2 nitka lewa/prawa.
 • Obiekt PZM-23.8 - wykop pod przepust; ława z kruszywa łamanego.
 • Obiekt WD-25.7 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznicy P-2.
 • Obiekt WD-27.1 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie przyczółka P-3; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej P-3; zbrojenie podpory P-1.
 • Obiekt WS/PZD-28.4 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie przyczółka P-1 i P-2 nitka lewa/prawa; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianek zaplecznych  P-1 i P-2.
 • Obiekt WD-29.3 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie ciosów podpora P-3.
 • Obiekt WD-31.0 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej P-1 i P-3; zbrojenie, deskowanie i betonowanie P-2.
 • Obiekt PZMp-31.3 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie ław podpór P-1 i P-2 nitka lewa/prawa; zbrojenie i deskowanie P-1 i P-2.
 • Obiekt PZMp-31.3a - zbrojenie, deskowanie i betonowanie ław P-1 i P-2 nitka lewa/prawa;
 • Obiekt PZM-32.2 - wykop pod przepust; ława z kruszywa łamanego.
 • Obiekt WD-33.6 - wykopy pod P-1, P-2 i P-3; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ławy P-1, P-2 i P-3.
 • Obiekt WD-34.6 - wykopy pod P-1, P-2 i P-3; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ławy P-2; zbrojenie ław podpór P-1 i P-3.
 • Obiekt PZMp-W1 - chudy beton pod ławy P-1 i P-2.
 • Obiekt PZMp-W2 - chudy beton pod ławy P-1 i P-2.
 • Obiekt PZMp-W3 - chudy beton pod ławy P-1 i P-2.
 • Obiekt PZMp-35.3 - montaż przepustu z blach falistych; zasypanie przepustu.

01.06.2020r.-30.06.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:   

 • KD-3 ok km. 15+550 od D4 do ZB-1-1;
 • KD-10 ok km. 16+460;
 • KD-22 ok km. 17+300;
 • KD-25 ok km. 17+950;
 • KD-26 ok km. 18+780;
 • KD-27 ok km. 18+780;
 • KD-29 ok km. 18+780;
 • KD-45a ok km. 25+000;
 • KD-50 ok km. 27+100;
 • KD-57 ok km. 28+440;
 • KD-80 ok km. 33+820;
 • KD-87 montaż wyloty ok km. 34+380;
 • KD-91 ok km. 34+470.

Melioracja:

 • Kolizja melioracyjna nr 14 w km. 30+800-30+980;
 • Układanie darniny na skarpach rowów: nr 14 w km ok 17+847 i nr 17 w km ok 32+972.

Energetyka:

 • Kolizja energetyczna SN-01 ok km 16+500;
 • Kolizja energetyczna EOL2 SN-01 ok km 16+700;
 • Kolizja energetyczna EOL SN-03 ok km 22+080;
 • Kolizja energetyczna SN-06 ok km 30+030;
 • Kolizja energetyczna SN-07 ok km 30+030;
 • Kolizja energetyczna SN-08 ok km 30+820;
 • Zasilanie obiektów ok km 26+300;
 • Zasilanie obiektów ok km 25+850;
 • Zasilanie obiektów ok km 18+000 – 18+200;
 • Zasilanie obiektów ok km 34+000;
 • Przebudowy urządzeń WN;
 • Przebudowy urządzeń SN i nn;
 • Zasilanie obiektów;
 • Oświetlenie drogowe.

Teletechnika:

 • Budowa kanału technologicznego;
 • Przebudowa kolizji teletechnicznych.

Roboty drogowe: 

 • Odhumusowano ok 5 000,00m3
 • Wykopy ok 150 000,00m3
 • Nasypy ok 160 000,00m3
 • Wymiana gruntu ok 20 000,00m3

Roboty mostowe: 

 • Obiekt PZM-14.3 - wykop pod przepust; ława z kruszywa łamanego; montaż przepustu z zasypką.
 • Obiekt PZM-14.5 - wykop pod przepust; ława z kruszywa łamanego; montaż przepustu z zasypką.
 • Obiekt PZM-14.7 - wykop pod przepust; ława z kruszywa łamanego; montaż przepustu z zasypką.
 • Obiekt PZSp-15.5 (L+P) - zbrojenie, deskowanie ścian podpory P-1 i P-2 nitka lewa; deskowanie i zbrojenie ustroju nitka lewa.
 • Obiekt PZM-16.0 - montaż przepustu z zasypką.
 • Obiekt PZM-16.5 - wykonanie płyty dennych; montaż prefabrykatów.
 • Obiekt PZM-16.7 - wykonanie chudego betonu pod wlot; izolacja prefabrykatów.
 • Obiekt WS-16.9 - wymiana na podporze P-2; zbrojenie, deskowanie i betonowanie podpory P-1; zbrojenie, deskowanie i betonowanie podpory P-3; zbrojenie i deskowanie przyczółka P-1 nitka prawa.
 • Obiekt WS-17.1 - montaż konstrukcji stalowej.
 • Obiekt PZM-17.8 - izolacja prefabrykatów; zasypka prefabrykatów; zbrojenie i betonowanie płyty zespalającej oraz płyt przejściowych.
 • Obiekt PZM-18.5 - ława z kruszywa łamanego; montaż przepustu z zasypką.
 • Obiekt WD-18.7 - montaż belek prefabrykowanych.
 • Obiekt PZM-19.6 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie płyty zespalającej i płyt przejściowych.
 • Obiekt WS-20.1 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie poprzecznic podpór P-1 i P-2; deskowanie, zbrojenie, betonowanie skrzydełek podpór P-1 i P-2; montaż belek prefabrykowanych.
 • Obiekt PZM-20.9 - wykop pod przepust; ława z kruszywa łamanego.
 • Obiekt PZM-21.8 - zasypka przepustu.
 • Obiekt WD-22.7 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie skrzydełek podpory P-1; montaż belek prefabrykowanych. 
 • Obiekt PZM-22.9  - deskowanie, zbrojenie płyty zespalającej i płyt przejściowych.
 • Obiekt PZM-23.8 - montaż przepustu, zasypka przepustu.
 • Obiekt WS/PZSp-24.6 - deskowanie, zbrojenie i betonowanie przyczółka P-2 nitka lewa; zbrojenie przyczółka podpory P1 P2 nitka lewa i prawa.
 • Obiekt WD-25.7 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznicy podpory P-1 i P-3.
 • Obiekt WD-27.1 - deskowanie, zbrojenie i betonowanie przyczółka podpory P-1; deskowanie, zbrojenie ścianki zaplecznej podpora P-1.
 • Obiekt WS/PZD-28.4 - deskowanie, zbrojenie i betonowanie skrzydełek podpory P-1 nitka lewa i prawa.
 • Obiekt WD-29.3 - deskowanie, zbrojenie i betonowanie poprzecznicy podpory P-2.
 • Obiekt WD-31.0 - deskowanie, zbrojenie i betonowanie poprzecznic podpory P-1 i P-2; deskowanie, zbrojenie poprzecznicy podpory P-3.
 • Obiekt PZMp-31.3 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian i ustroju nitka prawa.
 • Obiekt WD-33.6 - deskowanie, zbrojenie i betonowanie przyczółków podpór P-1 i P-3 oraz słupów podpora P-2.
 • Obiekt WD-33.9 - roboty palowe na podporach P-1 i P-2.
 • Obiekt PZMp-34.4 - roboty palowe na podporach P-1 i P-2.
 • Obiekt PZMp-34.4a - roboty palowe na podporach P-1 i P-2.
 • Obiekt WD-34.6 - deskowanie, zbrojenie i betonowanie ławy podpory P-1 i P-3; deskowanie zbrojenie przyczółka podpory P-1.
 • Obiekt PZMp-W1 - deskowanie, zbrojenie i betonowanie ławy podpory P-1 i P-2.
 • Obiekt PZMp-W2 - deskowanie, zbrojenie i betonowanie ławy podpory P-1 i P-2.
 • Obiekt PZMp-W3 -  deskowanie, zbrojenie i betonowanie ławy podpory P-1 i P-2.

pon, 18/11/19

Archiwum z Postępu Robót

Script logo