Loga UE

/ Postęp robót

19.10.2018r Wykonawca złożył wniosek o podjęcie postępowania ZRID na Zadanie I do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
07.10.2019r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla inwestycji pn.:"Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10)", na odcinku Mława - Strzegowo dla Zadania II.

01.01.2020r.-31.01.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:   

 • kanalizacja deszczowa KD-45a km 24+735 do km 25+000 (KD 400);
 • kanalizacja deszczowa KD-61 km 29+400 do km 29+430 (KD 800);

Melioracja:

 • konserwacja rowu R-M18;
 • kolizja melioracyjna Nr 1 km 14+750 rurociąg DN 200, studnia S3, zbieracz Z3 oraz studnia Pk1;
 • kolizja melioracyjna Nr 3 km 15+600 str.P przebudowa rowów z umocnieniem b.n.3 i R-M41, zbieracz Z4, studnia S1;
 • w km 15+800 str.L  przebudowa rowu R-M41/ na odcinku od istniejącego nasypu drogowego do projektowanego zakończenia umocnienia;
 • kolizja melioracyjna Nr 7 km 20+480 do km 20+480 zbieracz Z1, rurociąg DN160, zbieracz Z1 - ze studniami;

Wod-kan:

 • kolizja PW-4 km 31+480 ułożenie rury przewodowej, montaż studni z armaturą;
 • kolizja PW-6 km 33+600 montaz studni z armaturą.

Energetyka:

 • usunięto kolizję SN km 25+800;
 • ułożono kable na kolizjach SN km 18+820, 29+100;
 • wykopy pod kable w km 31+480;
 • przełączenie kolizji EOL3;
 • przebudowa kolizji WN w km 14+150.

Archeologia:

 • zlokalizowanie nowego stanowiska archeologicznego w km 25+900.

Roboty drogowe: 

 • odhumusowano 15 140m3
 • wykonano nasyp 30 750m3
 • wykopy około 1 600m3
 • wykonano podbudowę z mieszanki niezwiązanej, kruszywo 0/31,5 20cm: 17 625m3 
 • Wykonano podbudowę z mieszanki niezwiązanej, kruszywo C90/3 w zakresie: DS-19 km 0+060-1+140 - 6700moraz DS-18 km 0+940-1+730 - 550m2

Roboty mostowe: 

 • Obiekt WS-17 - wykopy pod fundamenty podpór P-1  i P-2;
 • Obiekt WD-18.7 - wymiana pod podporę P-1, beton wyrównawczy pod podporę P-1 i P-2, zbrojenie i betonowanie ław podpory P-1, P-2 i P-3;
 • Obiekt PZM-19.6 - wykop pod płytę fundamentową, beton wyrównawczy pod płytę, zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej;
 • Obiekt WD-22.7 - wykonanie tymczasowego objazdu w ciągu DP2347W, izolacja ław fundamentowych P-1, P-2 i P-3, montaż zbrojenia korpusów podpór P-1, P-2 i P-3 oraz szalowanie przyczółka P-1;
 • Obiekt PZM-24.6 - wymiana gruntu podpora P-2, wykopy pod fundamenty podpór P-1 i P-2;
 • Obiekt WD-25.7 - zbrojenie i betonowanie ław podpór P-1, P-2 i P-3;
 • Obiekt WS/PZD - 28.4 -wykopy pod ławy fundamentowe P-1 i P-2;
 • Obiekt WD-29.3 - zbrojenie korpusu podpory P-3 przyczółek;
 • Obiekt WD-31.0 - wykopy pod ławy podpór P-1, P-2 i P-3, beton wyrównawczy pod podporę P-3, zbrojenie ławy podpory P-3;
 • Obiekt PZMp-31.3 - wykonanie pali Franki na podporach;
 • Obiekt PZMp-31.3a - wykonanie pali Franki na podporach;
 • Obiekt PZMp-W1 i W2 - rozpoczęcie robót palowych na podporach

01.02.2020r.-29.02.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:   

 • montaż wpustów km 35+100 do 35+450 i 31+600 do 32+400;
 • KD-77 km 31+100 poprzeczka pod trasą;

Melioracja:

 • wykop rowu R-M41 km 16+500;
 • rów km 22+900;
 • wykop rowu R-M41 km 15+900;
 • przebudowa zbieracza Z1 km 15+300;
 • kolizja melioracyjna Nr 7 km 20+480 do km 20+480 zbieracz Z1, rurociąg DN160, zbieracz Z1 - ze studniami;

Kanalizacja sanitarna:

 • PW-4 - przełączenie;

Energetyka:

 • kolizja SN km 17+950 - przełączenie;
 • kolizja nN km 31+500 - kable;
 • kolizja SN km 32+820 - kable;

Teletechnika:

 • przebudowa kolizji Orange C km 17+970;
 • kanał technologiczny - poprzeczki km 17+100, 17+480

Roboty drogowe: 

 • odhumusowano ok 49 950m3
 • nasyp ok 56 100m3
 • wykopy ok 12 200m3
 • wymiana grunty ok 15 000m3
 • Wykonano podbudowę z mieszanki niezwiązanej, kruszywo C90/3 w zakresie: DS-15.3 na odcinku 1+775-1+925: 7 850m3

Roboty mostowe: 

 • Obiekt PZSp-15.5 (L+P) - roboty przygotowawcze i wykopy pod płytę fundamentową, beton wyrównawczy pod zbrojenie płyty fundamentowej.;
 • Obiekt WD-15.7DG -roboty przygotowawcze, rozpoczęcie robót palowych;
 • Obiekt WS-17.1 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ław podpór P1 L i P2 P;
 • Obiekt WD-18.7 - zbrojenie przyczółka na P1, zbrojenie i szalowanie przyczółka P3;
 • Obiekt PZM-19.6 - montaż prefabrykatów skrzynkowych;
 • Obiekt WD-22.7 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu przyczółka P1, zbrojenie, szalowanie i betonowanie przyczółka P2;
 • Obiekt PZM-22.9 - montaż prefabrykatów skrzynkowych;
 • Obiekt WS/PZSp - wymiana gruntu podpora P2 i P3;
 • Obiekt WD-25.7 - zbrojenie i szalowanie korpusu podpory P1, zbrojenie podpory P2;
 • Obiekt WS/PZD-28.4 - zbrojenie ław P1 i P2, szalowanie, betonowanie ław P1 i P2 ;
 • Obiekt WD-29.3 - zbrojenie i szalowanie korpusu podpory P3;;
 • Obiekt WD-31.0 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ławy podpory P1 i P2.

pon, 18/11/19

Archiwum z Postępu Robót

Script logo