Loga UE

/ Postęp robót

 

23.11.2018r Wykonawca złożył wniosek o podjęcie postępowania ZRID na Zadanie I do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
07.10.2019r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla inwestycji pn.:"Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10)", na odcinku Mława - Strzegowo dla Zadania II.
14.10.2019r. Zamawiający w obecności Inżyniera Kontraktu przekazał Wykonawcy plac budowy drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) na odcinku Mława-Strzegowo w kilometrze 13 967,76 do 33 470,85

18.11.2019r.-24.11.2019r.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w km 14+067 - 35+470;

Prace geodezyjne - wyznaczenie osnowy realizacyjnej;

Roboty mostowe - wykop pod fundamenty dla obiektu WD-22.7 i WD-29.3; platformy robocze pod pale typu Franki PZMp-W1, PZMp-W2 i PZMp-W3;

Roboty melioracyjne czyszczenie rowu R-M41;

Energetyka - montaż kabli i przepustów; wykop pod kable;

Roboty drogowe - odhumusowano około 10 km drogi; wykonano nasyp około 12 000m3, wykopy około 12 000 m3,  wycinka drzew i krzaków

01.12.2019r.-31.12.2019r.  

Kanalizacja deszczowa - wykonano KD-36 przejście pod trasą główną rurą DN600, wykonano KD-44-DN300 całość bez wylotów, rozpoczęto budowę KD-45a;

Melioracja - wykonano zbieracz Z1 km 14+400, wykonano odmulenie kanału RM-41;

Wod-kan - zamontowano rury osłonowe i przewodowe kolizja PW-2 km 17+900, PW-4 km 31+480, PW-6 km 33+600, zamontowano rury osłonowe kolizja KsT-1-4 km 33+600;

Energetyka - usunięto kolizję SN km 25+800 oraz ułożono kable na kolizjach SN km 18+820 i km 19+100;

Roboty drogowe - odhumusowano 9 600m3, wymiana gruntu 4 400m3, wykonano nasyp 72 400m3, wykopy około 56 900m3, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 DS19;

Roboty mostowe: 

 • Obiekt WD-18.7 - wykonanie wykopów pod podpory P-2 i P-3, wykonanie betonu wyrównawczego podpora P-3 oraz          wzmocniono podłoże poprzez wymianę gruntu na grunt stabilizowany cementem  podpora P-2;
 • Obiekt WD-22.7 - wykonano ławy fundamentowe (podpora P-1, P-2, P-3), wykonano izolację bitumiczną na                      powierzchniach bocznych ław fundamentowych (podpora P-1, P-2, P-3);
 • Obiekt PZM-22.9 - wykonano beton podkładowy pod fundament;
 • Obiekt WD-25.7 - wykonano wykopy pod podpory P-1, P-2, P-3 oraz beton wyrównawczy;
 • Obiekt WD-29.3 - wykonano fundamenty oraz 50% przyczółka P-1, P-3 oraz filara P-2;
 • Obiekt PZMp-W2 -wykonano 15% wzmocnień podłoża - roboty palowe;
 • Obiekt WD-31.0 - wdrożono Tymczasową Organizację Ruchu i przygotowano teren do wykonywania wykopów pod fundamenty.

01.01.2020r.-31.01.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:   

 • kanalizacja deszczowa KD-45a km 24+735 do km 25+000 (KD 400);
 • kanalizacja deszczowa KD-61 km 29+400 do km 29+430 (KD 800);

Melioracja:

 • konserwacja rowu R-M18;
 • kolizja melioracyjna Nr 1 km 14+750 rurociąg DN 200, studnia S3, zbieracz Z3 oraz studnia Pk1;
 • kolizja melioracyjna Nr 3 km 15+600 str.P przebudowa rowów z umocnieniem b.n.3 i R-M41, zbieracz Z4, studnia S1;
 • w km 15+800 str.L  przebudowa rowu R-M41/ na odcinku od istniejącego nasypu drogowego do projektowanego zakończenia umocnienia;
 • kolizja melioracyjna Nr 7 km 20+480 do km 20+480 zbieracz Z1, rurociąg DN160, zbieracz Z1 - ze studniami;

Wod-kan:

 • kolizja PW-4 km 31+480 ułożenie rury przewodowej, montaż studni z armaturą;
 • kolizja PW-6 km 33+600 montaz studni z armaturą.

Energetyka:

 • usunięto kolizję SN km 25+800;
 • ułożono kable na kolizjach SN km 18+820, 29+100;
 • wykopy pod kable w km 31+480;
 • przełączenie kolizji EOL3;
 • przebudowa kolizji WN w km 14+150.

Archeologia:

 • zlokalizowanie nowego stanowiska archeologicznego w km 25+900.

Roboty drogowe: 

 • odhumusowano 15 140m3
 • wykonano nasyp 30 750m3
 • wykopy około 1 600m3
 • wykonano podbudowę z mieszanki niezwiązanej, kruszywo 0/31,5 20cm: 17 625m3 
 • Wykonano podbudowę z mieszanki niezwiązanej, kruszywo C90/3 w zakresie: DS-19 km 0+060-1+140 - 6700moraz DS-18 km 0+940-1+730 - 550m2

Roboty mostowe: 

 • Obiekt WS-17 - wykopy pod fundamenty podpór P-1  i P-2;
 • Obiekt WD-18.7wymiana pod podporę P-1, beton wyrównawczy pod podporę P-1 i P-2, zbrojenie i betonowanie ław podpory P-1, P-2 i P-3;
 • Obiekt PZM-19.6 - wykop pod płytę fundamentową, beton wyrównawczy pod płytę, zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej;
 • Obiekt WD-22.7 - wykonanie tymczasowego objazdu w ciągu DP2347W, izolacja ław fundamentowych P-1, P-2 i P-3, montaż zbrojenia korpusów podpór P-1, P-2 i P-3 oraz szalowanie przyczółka P-1;
 • Obiekt PZM-24.6 - wymiana gruntu podpora P-2, wykopy pod fundamenty podpór P-1 i P-2;
 • Obiekt WD-25.7 - zbrojenie i betonowanie ław podpór P-1, P-2 i P-3;
 • Obiekt WS/PZD - 28.4 -wykopy pod ławy fundamentowe P-1 i P-2;
 • Obiekt WD-29.3 - zbrojenie korpusu podpory P-3 przyczółek;
 • Obiekt WD-31.0 - wykopy pod ławy podpór P-1, P-2 i P-3, beton wyrównawczy pod podporę P-3, zbrojenie ławy podpory P-3;
 • Obiekt PZMp-31.3 - wykonanie pali Franki na podporach;
 • Obiekt PZMp-31.3a - wykonanie pali Franki na podporach;
 • Obiekt PZMp-W1 i W2 - rozpoczęcie robót palowych na podporach.

pon, 18/11/19

Archiwum z Postępu Robót

Script logo