Loga UE

/ 2020

01.01.2020r.-31.01.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:   

 • Kanalizacja deszczowa KD-45a km 24+735 do km 25+000 (KD 400).
 • Kanalizacja deszczowa KD-61 km 29+400 do km 29+430 (KD 800).

Branża melioracyjna:

 • Konserwacja rowu R-M18.
 • Kolizja melioracyjna Nr 1 km 14+750 rurociąg DN 200, studnia S3, zbieracz Z3 oraz studnia Pk1.
 • Kolizja melioracyjna Nr 3 km 15+600 str.P przebudowa rowów z umocnieniem b.n.3 i R-M41, zbieracz Z4, studnia S1.
 • W km 15+800 str.L  przebudowa rowu R-M41/ na odcinku od istniejącego nasypu drogowego do projektowanego zakończenia umocnienia.
 • Kolizja melioracyjna Nr 7 km 20+480 do km 20+480 zbieracz Z1, rurociąg DN160, zbieracz Z1 - ze studniami.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Kolizja PW-4 km 31+480 ułożenie rury przewodowej, montaż studni z armaturą.
 • Kolizja PW-6 km 33+600 montaz studni z armaturą.

Branża energetyczna:

 • Usunięto kolizję SN km 25+800.
 • Ułożono kable na kolizjach SN km 18+820, 29+100.
 • Wykopy pod kable w km 31+480.
 • Przełączenie kolizji EOL3.
 • Przebudowa kolizji WN w km 14+150.

Archeologia:

 • Zlokalizowanie nowego stanowiska archeologicznego w km 25+900.

Branża drogowa: 

 • Odhumusowano ok 15 140m3.
 • Wykonano nasyp ok 30 750m3.
 • Wykopy około ok 1 600m3.
 • Wykonano podbudowę z mieszanki niezwiązanej, kruszywo 0/31,5 20cm ok 17 625m3
 • Wykonano podbudowę z mieszanki niezwiązanej, kruszywo C90/3 w zakresie: DS-19 km 0+060-1+140 - 6700moraz DS-18 km 0+940-1+730 - 550m2.

Branża mostowa: 

 • Obiekt WS-17 - wykopy pod fundamenty podpór P-1  i P-2.
 • Obiekt WD-18.7 - wymiana pod podporę P-1; beton wyrównawczy pod podporę P-1 i P-2; zbrojenie i betonowanie ław podpory P-1, P-2 i P-3.
 • Obiekt PZM-19.6 - wykop pod płytę fundamentową; beton wyrównawczy pod płytę; zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej.
 • Obiekt WD-22.7 - wykonanie tymczasowego objazdu w ciągu DP2347W; izolacja ław fundamentowych P-1, P-2 i P-3; montaż zbrojenia korpusów podpór P-1, P-2 i P-3 oraz szalowanie przyczółka P-1.
 • Obiekt PZM-24.6 - wymiana gruntu podpora P-2; wykopy pod fundamenty podpór P-1 i P-2;
 • Obiekt WD-25.7 - zbrojenie i betonowanie ław podpór P-1, P-2 i P-3.
 • Obiekt WS/PZD - 28.4 -wykopy pod ławy fundamentowe P-1 i P-2.
 • Obiekt WD-29.3 - zbrojenie korpusu podpory P-3 przyczółek.
 • Obiekt WD-31.0 - wykopy pod ławy podpór P-1, P-2 i P-3; beton wyrównawczy pod podporę P-3; zbrojenie ławy podpory P-3.
 • Obiekt PZMp-31.3 - wykonanie pali Franki na podporach;
 • Obiekt PZMp-31.3a - wykonanie pali Franki na podporach;
 • Obiekt PZMp-W1 i W2 - rozpoczęcie robót palowych na podporach

01.02.2020r.-29.02.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:   

 • Montaż wpustów km 35+100-35+450 i 31+600-32+400.
 • Budowa KD-77 km 31+100 poprzeczka pod trasą.

Kanalizacja sanitarna:

 • PW-4 - przełączenie.

Branża melioracyjna:

 • Wykop rowu R-M41 km 16+500.
 • Rów km 22+900.
 • Wykop rowu R-M41 km 15+900.
 • Przebudowa zbieracza Z1 km 15+300.
 • Kolizja melioracyjna Nr 7 km 20+480 do km 20+480 zbieracz Z1; rurociąg DN160; zbieracz Z1 - ze studniami.

Branża teletechniczna:

 • Przebudowa kolizji Orange C w km ok 17+970.
 • Kanał technologiczny - poprzeczki w km ok 17+100, 17+480

Branża energetyczna:

 • Kolizja SN km 17+950 - przełączenie.
 • Kolizja nN km 31+500 - kable.
 • Kolizja SN km 32+820 - kable.

Branża drogowa: 

 • Odhumusowano ok 49 950m3.
 • Nasyp ok 56 100m3.
 • Wykopy ok 12 200m3.
 • Wymiana grunty ok 15 000m3.
 • Wykonano podbudowę z mieszanki niezwiązanej, kruszywo C90/3 w zakresie: DS15.3na odcinku 1+775-1+925: 7 850m3.

Branża mostowa: 

 • Obiekt PZSp-15.5 (L+P) - roboty przygotowawcze i wykopy pod płytę fundamentową; beton wyrównawczy pod zbrojenie płyty fundamentowej.
 • Obiekt WD-15.7DG -roboty przygotowawcze; rozpoczęcie robót palowych.
 • Obiekt WS-17.1 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ław podpór P-1 L i P-2.
 • Obiekt WD-18.7 - zbrojenie przyczółka na P-1; zbrojenie i szalowanie przyczółka P-3.
 • Obiekt PZM-19.6 - montaż prefabrykatów skrzynkowych.
 • Obiekt WD-22.7 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu przyczółka P-1; zbrojenie, szalowanie i betonowanie przyczółka P-2.
 • Obiekt PZM-22.9 - montaż prefabrykatów skrzynkowych.
 • Obiekt WD-25.7 - zbrojenie i szalowanie korpusu podpory P-1; zbrojenie podpory P-2.
 • Obiekt WS/PZD-28.4 - zbrojenie ław P-1 i P-2; szalowanie, betonowanie ław -P-1 i P-2.
 • Obiekt WD-29.3 - zbrojenie i szalowanie korpusu podpory P-3.
 • Obiekt WD-31.0 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ławy podpory P-1 i P-2.

01.03.2020r.-31.03.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:   

 • Budowa KD-23 w km ok 17+200.

Kanalizacja sanitarna:

 • Kolizja PW-5 w km ok 25+500 przełączenie;
 • Kolizja PW-6 w km ok 33+600 przełączenie.

Branża melioracyjna:

 • Kolizja melioracyjna nr 3 w km ok 16+400;
 • Kolizja melioracyjna nr 4 w km ok 16+700;
 • Kolizja melioracyjna nr 9 w km ok 21+500;
 • Kolizja melioracyjna nr 11 w km ok 22+900;
 • Kolizja melioracyjna nr 12 w km ok 27+000.

Branża teletechniczna:

 • Budowa kanału technologicznego;
 • Przebudowa kolizji teletechnicznych.

Branża energetyczna:

 • Kolizja 12 NN w km ok 17+945;
 • Kolizja 13 NN w km ok 31+480;
 • Kolizja 19 SN w km ok 32+845;
 • Kolizja EOL2-SN-01 w km ok 16+700.

Branża drogowa: 

 • Odhumusowano ok 52 700,00m3.
 • Nasyp ok 58 763,33m3.
 • Wykopy ok 24 980,00m3.
 • Wymiana grunty ok 6 000m3.

Branża mostowa: 

 • Obiekt PZSp-15.5 (L+P) - zbrojenie i szalowanie płyty fundamentowej nitka lewa i prawa.
 • Obiekt WD-15.7DG - roboty palowe.
 • Obiekt WS-17.1 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ław podpór P-1 L i P-2.
 • Obiekt PZM-17.8 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ław pod przepust.
 • Obiekt WD-18.7 - zbrojenie i szalowanie oczepu podpory P-2; zbrojenie, szalowanie i betonowanie przyczółka P-3.
 • Obiekt PZM-19.6 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie wlot wylot; zbrojenie skrzydełek wlotu wylotu.
 • Obiekt WD-22.7 - szalowanie i zbrojenie oczepu podpory P-2; zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu przyczółka P-3.
 • Obiekt PZM-22.9 - szalowanie i zbrojenie wlotu i wylotu.
 • Obiekt WS/PZSp-24.6 - brak robót.
 • Obiekt WD-25.7 - zbrojenie i szalowanie korpusu podpory P-1; betonowanie podpory P-2; zbrojenie i szalowanie korpusu podpory P-3.
 • Obiekt WD-27.1 - wymiana gruntu pod ławę P-1; szalowanie, zbrojenie i betonowanie ławy P-2; szalowanie, zbrojenie i betonowanie ławy P-3.
 • Obiekt WS/PZD-28.4 - zbrojenie i szalowanie przyczółków podpory P-1 i P-2.
 • Obiekt WD-29.3 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu podpory P-1 i P-3.
 • Obiekt WD-31.0 - szalowanie podpory P-1; zbrojenie P-1, P-2 i P-3.
 • Obiekt PZMp-31.3 - próbne obciążenie pali.
 • Obiekt PZMp-31.3a - próbne obciążenie pali.
 • Obiekt PZMp-W1 - roboty palowe.
 • Obiekt PZMp-W3 - roboty palowe.

01.04.2020r.-30.04.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:   

 • Wykonanie kanału 45.1;
 • Obsadzenie studni: S65, S61 w stronę zbiornika retencyjnego;
 • Budowa KD.9 w km ok 15+830;
 • Budowa KD.21 w km ok 17+270;
 • Budowa KD.24 w km ok 18+800;
 • Budowa KD.45.1 w km ok 24+700 (dojście do studni S62 fi 100);
 • Przepust P8-M w km ok 17+800;
 • Budowa wpustów w km ok 14+100-14+300.

Kanalizacja sanitarna:

 • Obsadzenie studni na kolizji KsT-1 w km ok 33+645;
 • Przełączenie KsT-1 w km ok 33+645.

Branża melioracyjna:

 • Kolizja melioracyjna nr 3 w km ok 15+327;
 • Przebudowa koryta rzeki Topielnicy w km ok 31+321;
 • Przepust PM-7 w ciągu DS15.3 w km 2+815 na rowie RM-39 w km ok TG 16+700;
 • Kolizja melioracyjna nr 4;
 • Przepust PM-6 w km ok 16+750;
 • Kolizja melioracyjna nr 11 - układanie darniny w km ok 22+900;
 • Kopanie rowu R-M39 w km ok 16+800;
 • Kolizja z rowem R-26 w km ok 30+282.

Branża teletechniczna:

 • Budowa kanału technologicznego;
 • Przebudowa kolizji teletechnicznych.

Branża energetyczna:

 • Kolizja SN-09 w km ok 32+845; 
 • Kolizja EOL2-SN-01 w km ok 16+700;
 • Kolizja SN-01 w km ok 16+500-17+100;
 • Kolizja PKP SN-02 w km ok 16+955.

Branża drogowa: 

 • Odhumusowano ok 62 714,00m3
 • Nasyp ok 107 757,00m3
 • Wykopy ok 63 040,00m3
 • Wymiana grunty ok 14 300,00m3.

Branża mostowa: 

 • Obiekt PZSp-15.5 (L+P) - zbrojenie i szalowanie ścian nitka lewa i prawa; szalowanie ustroju nitka lewa. 
 • Obiekt WD-15.7 - rozpoczęcie wykopów na podporze P-1; skuwanie głowic na podporze P-1, P-2 i P-3.
 • Obiekt PZM-16.7 - wykop pod płytę denną; zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty dennej; montaż prefabrykatów skrzynkowych. 
 • Obiekt WS-16.9 - wykop na podporze P-1 i P-2; montaż ogrodzeń na torach kolejowych.
 • Obiekt WS-17.1 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ław ścian na podporach P-1 L/5 i P-2 L/P
 • Obiekt PZM-17.8 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ław pod przepust.
 • Obiekt WD-18.7 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie przyczólka P-1; szalowanie, zbrojenie i betonowanie oczepu podpory P2.
 • Obiekt PZM-19.6 - zbrojenie i szalowanie skrzydełek wlotu/wylotu.
 • Obiekt WS-20.1 - wykop pod podporę P-1 i P-2; zbrojenie i szalowanie ław podpory P-1 i P-2; zbrojenie, szalowanie i betonowanie przyczółków podpora P-1 i P-2nitka lewa. 
 • Obiekt WD-22.7 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu poprzecznicy podpory P-2; izolacja podpór. 
 • Obiekt PZM-22.9 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie skrzydeł wlotu i wylotu.
 • Obiekt WS/PZSp-24.6 - brak robót.
 • Obiekt WD-25.7 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu podpory P-1; zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu podpory P-3.
 • Obiekt WD-27.1 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie słupów P-2; zbrojenie i szalowanie przyczółka P-3; zbrojenie i szalowanie ław P-1.
 • Obiekt WS/PZD-28.4 - zbrojenie i szalowanie przyczółków podpory P-1 i P-2; betonowanie przyczółka podpory P-1 i P-2 nitka prawa.
 • Obiekt WD-29.3 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie skrzydeł podpory P-1 i P-3.
 • Obiekt WD-31.0 - zbrojenie podpory P1; szalowanie i betonowanie podpory P-1 i P-3.
 • Obiekt PZMp-31.3 - wykopy na podporach; chudy beton; zbrojenie i szalowanie ław podpora P-1 i P-2.
 • Obiekt PZMp-31.3a - badania ciągłości pali; wykopy pod ławy; chudy beton.
 • Obiekt PZMp-W1 - próbne obciążenie pali; roboty ziemne.
 • Obiekt PZMp-W2 - próbne obciążenie pali; roboty ziemne.
 • Obiekt PZMp-W3 - próbne obciążenie pali; roboty ziemne.
 • Obiekt PZMp-35.3 - wykop pod fundament przepustu; wykonanie fundamentu z kruszywa pod rurę stalową karbowaną.

01.05.2020r.-31.05.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:   

 • Budowa wpustów od 14+300-15+000;
 • Wykonanie kanału 62 a i b ok km 29+950;
 • Budowa KD.36 w km ok 20+540;
 • Budowa KD.43 w km ok 22+910;
 • Budowa KD.50 w km ok 27+100;
 • Budowa KD.62 w km ok 29+960

Branża melioracyjna:

 • Kolizja melioracyjna nr 3 w km ok 15+327;
 • Kolizja melioracyjna nr 5 R-M18 w km ok 17+310;
 • Kolizja melioracyjna nr 6 w km ok 17+847;
 • Kolizja melioracyjna nr 14 w km ok 30+571;
 • Kolizja melioracyjna nr 17 w km ok 33+970 - przepust P-M12 i P-M13.

Branża teletechniczna:

 • Budowa kanału technologicznego;
 • Przebudowa kolizji teletechnicznych.

Branża energetyczna:

 • Kolizja PKP SN w km ok 16+955;
 • Kolizja energetyczna SN-01 w km ok 16+500;
 • Zasilanie obiektów w km ok 16+800-17+100;
 • Zasilanie obiektów w km ok 26+300 (montaż rozdzielnic SZR41, SZR41a, SZR41b);
 • Zasilanie obiektów w km ok 25+850 (montaż rozdzielnic SZR4, SZR42a).

Branża drogowa: 

 • Odhumusowano ok 187107 757,00m3
 • Wykopy ok 113 000,00m3
 • Wymiana grunty ok 14 300,00m3.

Branża mostowa: 

 • Obiekt PZSp-15.5 (L+P) - zbrojenie, deskowanie ścian podpory P-1 i P-2 nitka lewa; deskowanie i zbrojenie ustroju JL
 • Obiekt WD-15.7 - deskowanie, zbrojenie i betonowanie ław podpory P-1 i P-2; deskowanie i zbrojenie ław podpory P-3.
 • Obiekt PZM-16.0 - wykop pod przepust; ława z kruszywa łamanego.
 • Obiekt PZM-16.5 - wykop pod płytę denną.
 • Obiekt PZM-16.7 - wykop pod płytę denną; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty dennej; montaż prefabrykatów skrzynkowych. 
 • Obiekt WS-16.9 - wymiana na podporze P-2; zbrojenie, deskowanie i betonowanie P-1.
 • Obiekt WS-17.1 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie segmentów podpór P-1 i P-2.
 • Obiekt PZM-17.8 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydeł wlot/wylot.
 • Obiekt PZM-18.5 - wykop pod przepust.
 • Obiekt WD-18.7 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznicy P-1 i P-3.
 • Obiekt PZM-19.6 - zbrojenie deskowanie i betonowanie skrzydełek wloty/wylotu; izolacja prefabrykatów; zasypka przepustu.
 • Obiekt WS-20.1 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie przyczółków P-1 i P-2 nitka prawa; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej P-1 i P-2 nitka lewa/prawa.
 • Obiekt PZM-20.9 - wykop pod przepust.
 • Obiekt PZM-21.8 - wykop pod przepust; ława z kruszywa łamanego; montaż przepustu.
 • Obiekt WD-22.7 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie poprzecznicy podpory P-1 i P-2. 
 • Obiekt PZM-22.9 -izolacja cienka przepustu; zasypka przepustu.
 • Obiekt PZM-23.8 - wykop pod przepust; ława z kruszywa łamanego;montaż przepustu, zasypka przepustu.
 • Obiekt WS/PZSp-24.6 - betonowanie chudego betonu P-1 i P-2 nitka lewa/prawa; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ław P-1 i P-2 JP/JL
 • Obiekt PZM-23.8 - wykop pod przepust; ława z kruszywa łamanego.
 • Obiekt WD-25.7 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznicy P-2.
 • Obiekt WD-27.1 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie przyczółka P-3; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej P-3; zbrojenie podpory P-1.
 • Obiekt WS/PZD-28.4 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie przyczółka P-1 i P-2 nitka lewa/prawa; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianek zaplecznych  P-1 i P-2.
 • Obiekt WD-29.3 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie ciosów podpora P-3.
 • Obiekt WD-31.0 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej P-1 i P-3; zbrojenie, deskowanie i betonowanie P-2.
 • Obiekt PZMp-31.3 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie ław podpór P-1 i P-2 nitka lewa/prawa; zbrojenie i deskowanie P-1 i P-2.
 • Obiekt PZMp-31.3a - zbrojenie, deskowanie i betonowanie ław P-1 i P-2 nitka lewa/prawa;
 • Obiekt PZM-32.2 - wykop pod przepust; ława z kruszywa łamanego.
 • Obiekt WD-33.6 - wykopy pod P-1, P-2 i P-3; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ławy P-1, P-2 i P-3.
 • Obiekt WD-34.6 - wykopy pod P-1, P-2 i P-3; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ławy P-2; zbrojenie ław podpór P-1 i P-3.
 • Obiekt PZMp-W1 - chudy beton pod ławy P-1 i P-2.
 • Obiekt PZMp-W2 - chudy beton pod ławy P-1 i P-2.
 • Obiekt PZMp-W3 - chudy beton pod ławy P-1 i P-2.
 • Obiekt PZMp-35.3 - montaż przepustu z blach falistych; zasypanie przepustu.

01.06.2020r.-30.06.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:   

 • Budowa KD-3 w km ok 15+550 od D4 do ZB-1-1;
 • Budowa KD-10 w km ok 16+460;
 • Budowa KD-22 w km ok 17+300;
 • Budowa KD-25 w km ok 17+950;
 • Budowa KD-26 w km ok 18+780;
 • Budowa KD-27 w km ok 18+780;
 • Budowa KD-29 w km ok 18+780;
 • Budowa KD-45a w km ok 25+000;
 • Budowa KD-50 w km ok 27+100;
 • Budowa KD-57 w km ok 28+440;
 • Budowa KD-80 w km ok 33+820;
 • Budowa KD-87 montaż wyloty w km ok 34+380;
 • Budowa KD-91 w km ok 34+470.

Branża melioracyjna:

 • Kolizja melioracyjna nr 14 w km ok 30+800-30+980;
 • Układanie darniny na skarpach rowów: nr 14 w km ok 17+847 i nr 17 w km ok 32+972.

Branża teletechniczna:

 • Budowa kanału technologicznego;
 • Przebudowa kolizji teletechnicznych.

Branża energetyczna:

 • Kolizja energetyczna SN-01 w km ok 16+500;
 • Kolizja energetyczna EOL2 SN-01 w km ok 16+700;
 • Kolizja energetyczna EOL SN-03 w km ok 22+080;
 • Kolizja energetyczna SN-06 w km ok 30+030;
 • Kolizja energetyczna SN-07 w km ok 30+030;
 • Kolizja energetyczna SN-08 w km ok  30+820;
 • Zasilanie obiektów w km ok 26+300;
 • Zasilanie obiektów w km ok 25+850;
 • Zasilanie obiektów w km 18+000 – 18+200;
 • Zasilanie obiektów w km ok 34+000;
 • Przebudowy urządzeń WN;
 • Przebudowy urządzeń SN i nn;
 • Zasilanie obiektów;
 • Oświetlenie drogowe.

Branża drogowa: 

 • Odhumusowano ok 5 000,00m3
 • Wykopy ok 150 000,00m3
 • Nasypy ok 160 000,00m3
 • Wymiana gruntu ok 20 000,00m3

Branża mostowa: 

 • Obiekt PZM-14.3 - wykop pod przepust; ława z kruszywa łamanego; montaż przepustu z zasypką.
 • Obiekt PZM-14.5 - wykop pod przepust; ława z kruszywa łamanego; montaż przepustu z zasypką.
 • Obiekt PZM-14.7 - wykop pod przepust; ława z kruszywa łamanego; montaż przepustu z zasypką.
 • Obiekt PZSp-15.5 (L+P) - zbrojenie, deskowanie ścian podpory P-1 i P-2 nitka lewa; deskowanie i zbrojenie ustroju JL.
 • Obiekt PZM-16.0 - montaż przepustu z zasypką.
 • Obiekt PZM-16.5 - wykonanie płyty dennych; montaż prefabrykatów.
 • Obiekt PZM-16.7 - wykonanie chudego betonu pod wlot; izolacja prefabrykatów.
 • Obiekt WS-16.9 - wymiana na podporze P-2; zbrojenie, deskowanie i betonowanie podpory P-1; zbrojenie, deskowanie i betonowanie podpory P-3; zbrojenie i deskowanie przyczółka P-1 JP.
 • Obiekt WS-17.1 - montaż konstrukcji stalowej.
 • Obiekt PZM-17.8 - izolacja prefabrykatów; zasypka prefabrykatów; zbrojenie i betonowanie płyty zespalającej oraz płyt przejściowych.
 • Obiekt PZM-18.5 - ława z kruszywa łamanego; montaż przepustu z zasypką.
 • Obiekt WD-18.7 - montaż belek prefabrykowanych.
 • Obiekt PZM-19.6 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie płyty zespalającej i płyt przejściowych.
 • Obiekt WS-20.1 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie poprzecznic podpór P-1 i P-2; deskowanie, zbrojenie, betonowanie skrzydełek podpór P-1 i P-2; montaż belek prefabrykowanych.
 • Obiekt PZM-20.9 - wykop pod przepust; ława z kruszywa łamanego.
 • Obiekt PZM-21.8 - zasypka przepustu.
 • Obiekt WD-22.7 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie skrzydełek podpory P-1; montaż belek prefabrykowanych. 
 • Obiekt PZM-22.9  - deskowanie, zbrojenie płyty zespalającej i płyt przejściowych.
 • Obiekt PZM-23.8 - montaż przepustu, zasypka przepustu.
 • Obiekt WS/PZSp-24.6 - deskowanie, zbrojenie i betonowanie przyczółka P-2 JL; zbrojenie przyczółka podpory P1 P2 JP/JL
 • Obiekt WD-25.7 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznicy podpory P-1 i P-3.
 • Obiekt WD-27.1 - deskowanie, zbrojenie i betonowanie przyczółka podpory P-1; deskowanie, zbrojenie ścianki zaplecznej podpora P-1.
 • Obiekt WS/PZD-28.4 - deskowanie, zbrojenie i betonowanie skrzydełek podpory P-1 JP/JL
 • Obiekt WD-29.3 - deskowanie, zbrojenie i betonowanie poprzecznicy podpory P-2.
 • Obiekt WD-31.0 - deskowanie, zbrojenie i betonowanie poprzecznic podpory P-1 i P-2; deskowanie, zbrojenie poprzecznicy podpory P-3.
 • Obiekt PZMp-31.3 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian i ustroju JP.
 • Obiekt WD-33.6 - deskowanie, zbrojenie i betonowanie przyczółków podpór P-1 i P-3 oraz słupów podpora P-2.
 • Obiekt WD-33.9 - roboty palowe na podporach P-1 i P-2.
 • Obiekt PZMp-34.4 - roboty palowe na podporach P-1 i P-2.
 • Obiekt PZMp-34.4a - roboty palowe na podporach P-1 i P-2.
 • Obiekt WD-34.6 - deskowanie, zbrojenie i betonowanie ławy podpory P-1 i P-3; deskowanie zbrojenie przyczółka podpory P-1.
 • Obiekt PZMp-W1 - deskowanie, zbrojenie i betonowanie ławy podpory P-1 i P-2.
 • Obiekt PZMp-W2 - deskowanie, zbrojenie i betonowanie ławy podpory P-1 i P-2.
 • Obiekt PZMp-W3 -  deskowanie, zbrojenie i betonowanie ławy podpory P-1 i P-2.

01.07.2020r.-31.07.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:   

 • Budowa KD-33 w km ok 20+140;
 • Budowa KD-38 w km ok 22+820;
 • Budowa KD-39 w km ok 22+820;
 • Budowa KD-42 w km ok 22+855;
 • Budowa KD-45 w km ok 25+000;
 • Budowa KD-45a w km 24+140-25+200;
 • Budowa KD-77a wylot rura fi 300;
 • Wbudowanie wpustów (9 sztuk) w km 28+485-28+800;
 • Wykonanie wpustów w km 32+063,90-32+395; 34+060-34+370;
 • Wbudowanie wpustów w km 34+060-34+670; 35+100-35+330; 
 • Wyloty na przykanalikach w km 34+060-34+370. 

Branża melioracyjna:

 • Przebudowa rzeki Topielica około 180-190 km rzeki - kontynuacja prac;
 • Kolizja melioracyjna nr 18, przebudowa rzeki Topielica w km 34+420;
 • Kolizja melioracyjna nr 18 ok km 34+430.

Branża teletechniczna:

 • Budowa kanału technologicznego;
 • Przebudowa kolizji teletechnicznych.

Branża energetyczna:

 • Kolizja energetyczna EOL2 SN w km ok 17+950;
 • Kolizja energetyczna EOL SN w km ok 20+080;
 • Kolizja energetyczna EOL SN-03 w km ok 22+080;
 • Kolizja energetyczna SN-06 w km ok 30+030;
 • Kolizja energetyczna SN-08 w km ok 30+820;
 • Zasilanie obiektów w km 18+000-18+200;
 • Zasilanie obiektów w km 34+000-35+200;
 • Zasilanie obiektów w km 18+000-18+200;
 • Oświetlenie drogowe w km ok 35+254.

Branża drogowa: 

 • Odhumusowano ok 28 622,00m3
 • Wykopy ok 152 000,00m3
 • Nasypy ok 213 000,00m3
 • Wymiana gruntu ok 7 000,00m3

Branża mostowa: 

 • Obiekt PZSp-15.5 (L+P) - zbrojenie, deskowanie ścian podpory P-1 i P-2 nitka lewa; deskowanie i zbrojenie ustroju JL; betonowanie ścian i ustroju JL.
 • Obiekt PZM-15.7 - zasypka przepustu.
 • Obiekt PZM-16.0 - zasypka przepustu.
 • Obiekt PZM-16.5 - wykonanie płyty dennej wlotu/wylotu; montaż prefabrykatów; zbrojenie i deskowanie wlotu/wylotu.
 • Obiekt PZM-16.7 - wykonanie chudego betonu pod wlot;montaż prefabrykatów; zbrojenie i deskowanie wlotu/wylotu.
 • Obiekt WS-16.9 - zbrojenie i deskowanie słupów podpora P-2; zbrojenie i deskowanie przyczółka P-1 JP/JL.
 • Obiekt PZM-17.8 - zbrojenie i betonowanie płyty zespalającej oraz płyt przejściowych.
 • Obiekt WD-18.7 - montaż belek prefabrykowanych; zbrojenie i deskowanie płyty oraz poprzecznic.
 • Obiekt PZM-19.6 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty zespalającej.
 • Obiekt WS-20.1 - zbrojenie i deskowanie płyty oraz poprzecznic; zasypki przyczółków; montaż belek prefabrykowanych.
 • Obiekt PZM-20.9 - ława z kruszywa łamanego.
 • Obiekt WD-22.7 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty oraz poprzecznic; montaż belek prefabrykowanych. 
 • Obiekt WS/PZSp-24.6 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie przyczółka P-1 nitka prawa/lewa; zbrojenie i deskowanie przyczółka podpory P-2 nitka prawa; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej P-1 JP/JL
 • Obiekt WD-25.7 - zasypki przyczółków.
 • Obiekt PZM-25.8 - wykonanie wykopu; wykonanie fundamentu z kruszywa; montaż konstrukcji przepustu z blach falistych; zasypka przepustu.
 • Obiekt PZM-26.5 - zasypka przepustu.
 • Obiekt PZM-27.0 - wykonanie wykopu; wykonanie fundamentu z kruszywa; montaż konstrukcji przepustu z blach falistych; zasypka przepustu.
 • Obiekt WD-27.1 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej podpora P-1; montaż łożysk na P-1 oraz P-3;
 • Obiekt - PZM-27.6 - wykonanie wykopu; wykonanie fundamentu z kruszywa; montaż konstrukcji przepustu z blach falistych; zasypka przepustu.
 • Obiekt PZM-28.0 - zasypka przepustu.
 • Obiekt WS/PZD-28.4 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydełek podpory P-2 nitka prawa/lewa; zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznic na P-1 i P-2 JP/JL
 • Obiekt WD-29.3 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznicy podpory P-1 i P-3.
 • Obiekt WD-31.0 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznic podpory P-1 i P-2; zbrojenie i deskowanie poprzecznicy podpory P-3.
 • Obiekt PZMp-31.3 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian i ustroju JL.
 • Obiekt WD-33.6 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznic podpór P-1 i P-3; montaż łożysk podpora P-1 i P-3.
 • Obiekt WD-33.9 - roboty palowe na podporach P-1 i P-2.
 • Obiekt PZMp-34.4 - wykopy na podporach P-1 i P-2; wykonanie chudego betonu podpora P-1 i P-2; zbrojenie i deskowanie ławy podpory P-1 i P-2.
 • Obiekt PZMp-34.4a - wykopy na podporach P-1 i P-2; wykonanie chudego betonu podpora P-1 i P-2.
 • Obiekt WD-34.6 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie podpory P-2; zbrojenie, deskowanie i betonowanie przyczółka P-1 i P-3; zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej podpora P-1 i P-3; montaż łożysk podpora P-1.
 • Obiekt PZMp-W1 - zbrojenie i deskowanie ścian podpory P-1 i P-2.
 • Obiekt PZMp-W2 - zbrojenie ścian podpór P-1 i P-2 oraz płyty.
 • Obiekt PZMp-W3 - zbrojenie i deskowanie ścian podpory P-1 i P-2 oraz płyty.

01.08.2020r.-31.08.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:   

 • Budowa KD-23a w km ok 17+300;
 • Budowa KD-24a w km ok 17+860;
 • Budowa KD-30 w km ok 18+700;
 • Budowa KD-32.1 w km ok 20+140;
 • Budowa KD-33 w km ok 20+140;
 • Budowa KD-45a w km 24+140-25+200;
 • Budowa KD-77a wylot rura fi 300;
 • Budowa wpustów - drogowych - km 18+000-18+600; 28+100-28+200; 28+485-28+800; 28+600-28+820; 33+070-33+605. 

Branża melioracyjna:

 • Kolizja melioracyjna nr 12 w km ok 27+200 wykonanie zbieracza Z2;
 • Kolizja melioracyjna nr 18 w km ok 34+430.

Zbiorniki retencyjne:

 • ZR-3 w km ok 17+300 roboty ziemne;
 • ZR-4 w km ok 17+870 roboty ziemne, ułożenie geomembrany, ułożenie płyt ażurowych.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Wykonanie rur osłonowych PW-1 w km ok 14+990 PE Dn 90 mm.

Branża teletechniczna:

 • Budowa kanału technologicznego w km 25+650-26+000 oraz przejście pod drogą serwisową w km ok 25+250

Branża energetyczna:

 • Kolizja energetyczna ECO-WAT SN03 w km ok 22+080;
 • Kolizja energetyczna SN06 w km ok 30+030;
 • Kolizja energetyczna SN18 w km ok 30+820;
 • Zasilanie obiektów w km 34+600-34+700;
 • Zasilanie obiektów w km 34+800-34+900;
 • Zasilanie obiektów w km 34+700-34+960;
 • Zasilanie obiektów w km 34+840-35+200.

Branża drogowa: 

 • Odhumusowano ok 17 000,00m3
 • Wykopy ok 43 600,00m3
 • Nasypy ok 128 000,00m3
 • Wymiana gruntu ok 37 000,00m3
 • Prace związane z drenażem ( w km 14+200-14+843; 18+000-18+650; 33+020-33+149; 33+224-33+600; 35+140-35+470)

Branża mostowa: 

 • Obiekt PZSp-15.5 (L+P) - zbrojenie i deskowanie ścian podpory P-1 i P-2 nitka prawa; zbrojenie i deskowanie ustroju JP.
 • Obiekt PZM-15.7 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie podpór P-2 i P-3; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej podpora P-3. 
 • Obiekt PZM-16.5 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydełek; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty zespalającej; zasypki skrzynek; ułożenie izolacji z papy na płycie wraz z betonem ochronnym.
 • Obiekt PZM-16.7 -zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydełek; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty zespalającej; zasypki skrzynek; ułożenie izolacji z papy na płycie wraz z betonem ochronnym.
 • Obiekt WS-16.9 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupów podpora P-2; zbrojenie, deskowanie i betonowanie przyczółka P-1 i P-3 nitka prawa/lewa; montaż podpór bramki przejazdowej nad linią PKP.
 • Obiekt WS-17.1 - montaż odwodnienia ścian podpór od strony zasypki. 
 • Obiekt PZM-17.8 - ułożenie izolacji z papy na płycie wraz z betonem ochronnym.
 • Obiekt WD-18.7 - zbrojenie i deskowanie płyty oraz poprzecznic; betonowanie płyty zespalającej.
 • Obiekt PZM-19.6 - ułożenie izolacji z papy na płycie wraz z betonem ochronnym.
 • Obiekt WS-20.1 - zbrojenie i deskowanie płyty oraz poprzecznic; betonowanie płyty zespalającej.
 • Obiekt PZM-20.9 - ława z kruszywa łamanego; montaż konstrukcji stalowej przepustu; zasypka przepustu.  
 • Obiekt WS/PZSp-24.6 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydeł podpór P-1 i P-2 JP/JL; zbrojenie i deskowanie poprzecznic przyczółka P-1 JP/JL
 • Obiekt WD-25.7 - montaż belek prefabrykowanych; zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej poprzecznic.
 • Obiekt PZM-26.5 - zasypka przepustu.
 • Obiekt WD-27.1 - zbrojenie i deskowanie poprzecznic na P-1 i P-3; betonowanie poprzecznic P-1 i P-3.
 • Obiekt PZM-28.0 - zasypka przepustu.
 • Obiekt WS/PZD-28.4 - montaż belek prefabrykowanych; zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej i poprzecznic; montaż łożysk na podporach P-1 i P-2.
 • Obiekt WD-31.0 - montaż belek prefabrykowanych; zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej i poprzecznic; montaż łożysk na podporach P-1 i P-3.
 • Obiekt PZMp-31.3 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian i ustroju JL.
 • Obiekt WD-33.6 - montaż belek prefabrykowanych; zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej i poprzecznic.
 • Obiekt WD-33.9 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie ław podpór P-1 i P-2 JP/JL.
 • Obiekt PZMp-34.4 -zbrojenie, deskowanie i betonowanie ław podpory P-1 i P-2 JP/JL.
 • Obiekt PZMp-34.4a - zbrojenie, deskowanie i betonowanie ław podpory P-1 i P-2.
 • Obiekt WD-34.6 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydełek podpór P-1 i P-3; montaż belek prefabrykowanych; montaż łożysk podpora P-3.
 • Obiekt PZMp-W1 - zbrojenie i deskowanie ścian podpory P-1 i P-2 oraz płyty; betonowanie podpór oraz płyty.
 • Obiekt PZMp-W3 - zbrojenie i deskowanie ścian podpory P-1 i P-2 oraz płyty; betonowanie podpór oraz płyty.
 • Obiekt PZM-DL3 - wykonanie wykopu; wykonanie fundamentu z kruszywa; montaż konstrukcji przepustu z blach falistych; zasypka przepustu. 
 • Obiekt PZM-DP2 - wykonanie wykopu; wykonanie fundamentu z kruszywa; montaż konstrukcji przepustu z blach falistych; zasypka przepustu. 
 • Obiekt PZM-DS2 - wykonanie wykopu; wykonanie fundamentu z kruszywa; montaż konstrukcji przepustu z blach falistych; zasypka przepustu. 

01.09.2020r.-30.09.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:   

 • Budowa wpustów - drogowych - w km 13+967-14+080; 15+000-15+700; 16+070-16+400; 24+000-24+350; 25+900-26+200; 25+950-26+300; 32+600-33+000; 34+000-34+500.

Branża melioracyjna:

 • Kolizja melioracyjna nr 3  zbieracz Z1 montaż wylotu w km ok 16+500; przebudowa rowu RM + konserwacja i odmulenie w km ok 16+500;
 • Kolizja melioracyjna nr 3 zbieracz Z2 fi 100 l46 + fi 200 l50 + 3 studnie fi 1000 w km ok 15+700;
 • Kolizja melioracyjna nr 4 w km ok 16+741 rura fi 500;
 • Kolizja melioracyjna nr 7 zbieracz Z2 i Z3 w km ok 20+145;
 • Kolizja melioracyjna nr 18 - rzeka Topielnica przebudowa l35 - zakończenie odcinka od początku starej S7 ok km 34+450.

Zbiorniki retencyjne:

 • ZR-2 roboty ziemne w km ok 16+450; montaż geomembrany;
 • ZR-3 roboty ziemne + montaż geomembrany w km ok 17+300; układanie warstwy dociążającej;
 • ZR-4 układanie płyt ażurowych w km ok 17+870;
 • ZR-6 odhumusowanie;
 • ZR-9 roboty ziemne; układanie płyt ażurowych;
 • ZR-13 roboty ziemne + montaż płyt ażurowych w km ok 30+920;
 • ZR-14 roboty ziemne + montaż geomembrany.

Branża teletechniczna:

 • Budowa kanału technologicznego w km 31+300-32+000, 32+500-33+600. 

Branża energetyczna:

 • Kolizja energetyczna SN06 w km ok 30+030;
 • Zasilanie obiektów w km 25+800-27+000;
 • Zasilanie obiektów w km 27+100-27+580;
 • Zasilanie obiektów w km 34+000-34+600;
 • Zasilanie obiektów w km 34+600-34+700;
 • Zasilanie obiektów w km 34+700-34+960;
 • Zasilanie obiektów w km 34+840-35+500.

Branża drogowa: 

 • Odhumusowano ok 2 210,00m3
 • Wykopy ok 39 420,00m(w km 13+967-14+700 - rowy; 15+000-15+300; 18+700-19+100; 20+150-20+200; 21+800-22+220; 22+600-22+700; 23+000-23+600; 25+000-25+600; 27+400-27+500; 27+800-28+400; 33+000-33+600; DG WS-20.1; wykopy na drodze powiatowej DP 2326W).
 • Nasypy ok 161 870,00m(w km 13+967-18+040; 18+500-18+600; 19+500-19+650; 19+900-20+575; 24+400-24+900; 25+800-27+220; 23+600-23+850; 28+375-28+480; 30+850-30+900; 31+300-31+620; 32+380-32+700; 33+800-33+960; 34+000-35+100 oraz przy wykonywaniu najazdów do obiektów WD-18.7; WD-25.7; WD-29.3; WD-31.0).
 • Wymiana gruntu ok 52 700,00m(w km 30+075 - kontynuacja; 30+850 - rozpoczęcie.
 • Warstwa mrozoochronna ok 39 835,00m(w km 15+000-15+300; 18+030-18+500; 18+840-19+500; 24+000-24+460; 26+480-26+920; 31+950-32+075; 33+150-33+270).
 • Podbudowa zasadnicza ok 24 495,00m(w km 35+130-35+470; 35+300-35+470).
 • Podbudowa C5/6 ok 38 350,00m(w km 14+220-14+350; 14+750-14+900; 18+480-18+615; 18+040-18+580; 24+100-24+460; 31+760-32+075; 32+075-32+140; 33+000-33+300; 33+150-33+270).
 • Warstwa ulepszonego podłoża ok 106 210,00m(w km 14+900-15+000; 18+470-18+330; 19+400-19+540; 19+660-19+940; 24+000-24+640; 25+000-25+600; 26+480-26+920; 26+700-26+920; 27+200-27+560).
 • Prace związane z drenażem ( w km 14+843-15+700; 24+020-24+080; 24+080-24+349; 24+140-24+588; 24+349-34+467; 24+467-24+588; 24+927-26+227; 25+955-26+345; 26+710-26+880; 26+880-27+350; 27+350-27+470; 31+760-32+140; 32+850-33+000; 33+000-33+224; 34+000-34+350; 34+450-34+600; 34+900-35+100).

Branża mostowa: 

 • Obiekt PZSp-15.5 (L+P) - zbrojenie i deskowanie ścian podpory P-1 i P-2 nitka prawa; zbrojenie i deskowanie ustroju JP.
 • Obiekt PZM-15.7 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznic podpory P-1, P-2 i P-3; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej podpora P-1. 
 • Obiekt PZM-16.5 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie półek dla zwierząt. 
 • Obiekt PZM-16.7 -zbrojenie, deskowanie i betonowanie półek dla zwierząt.
 • Obiekt WS-16.9 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydeł podpory P-1 i P-3; zbrojenie. deskowanie i betonowanie przyczółka P-3 nitka prawa/lewa; montaż podpór bramki przejazdowej nad linią PKP.
 • Obiekt WS-17.1 - montaż odwodnienia ścian podpór od strony zasypki. 
 • Obiekt PZM-17.8 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie półek dla zwierząt.
 • Obiekt WD-18.7 - przygotowanie powierzchni płyty pod izolację.
 • Obiekt PZM-19.6 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie półek dla małych zwierząt.
 • Obiekt WS-20.1 - przygotowanie powierzchni płyty pod izolacje; układanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe.
 • Obiekt PZM-20.9 - zasypka przepustu. 
 • Obiekt WS/PZSp-24.6 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznic przyczółka P-1 i P-2 JP/JL
 • Obiekt WD-25.7 -  zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej i poprzecznic; betonowanie płyty zespalającej.
 • Obiekt WD-27.1 - montaż belek prefabrykowanych; zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej. 
 • Obiekt WS/PZD-28.4 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty zespalającej JP/JL
 • Obiekt WD-29.3 - montaż belek prefabrykowanych.
 • Obiekt WD-31.0 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty zespalającej.
 • Obiekt PZMp-31.3 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydełek.
 • Obiekt PZMp-31.3a - zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian i płyty ramy.
 • Obiekt WD-33.6 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty zespalającej i poprzecznic.
 • Obiekt WD-33.9 - zbrojenie i deskowanie podpór i płyty ramy JP/JL
 • Obiekt WD-34.6 - zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej i poprzecznic.
 • Obiekt PZMp-W1 - zasypki przyczółków; przygotowanie płyty pod izolacje z papy; ułożenie izolacji pod kapy chodnikowe.
 • Obiekt PZMp-W2 - zbrojenie i deskowanie ścian i płyty ramy. 
 • Obiekt PZMp-W3 - zasypki przyczółków i betonowanie płyt przejściowych; zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych; przygotowanie powierzchni płyty pod izolację z papy; ułożenie izolacji na płycie. 

01.10.2020r.-31.10.2020r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa wpustów – drogowych 13+967-14+600, 15+600-16+065, 16+070-16+400, 17+620-17+940, 19+500-19+800, 24+000-24+350, 24+350-24+620, 24+740-26+250, 27+350-27+500, 27+250-27+800, 27+700-28+080;
 • Montaż przepompowni P-2 w km 18+800;
 • Budowa KD-24a w km ok 17+870;
 • Budowa KD-44 w km ok 22+800;
 • Budowa KD-78 w km ok 33+600.

Branża melioracyjna:

 • Kolizja nr 4 budowa rowu melioracyjnego R-M39 w km ok 16+800;
 • Kolizja nr 12 zbieracz Z1 w km ok 26+200.

Zbiorniki retencyjne:

 • ZR-1 wykop;
 • ZR-2 wykonanie warstwy dociążającej;
 • ZR-5 montaż płyt ażurowych;
 • ZR-6 odhumusowanie;
 • ZR-9 montaż płyt ażurowych;
 • ZR-12 wykop;
 • ZR-13 montaż płyt ażurowych;
 • ZR-14 montaż geomembrany, wykonanie warstwy dociążającej, montaż płyt ażurowych;
 • ZR-15 wykop, montaż geomembrany, wykonanie warstwy dociążającej, montaż płyt ażurowych.

Branża teletechniczna:

 • Budowa kanału technologicznego w km 24+650-24+900,  33+000-34+050.

Branża energetyczna:

 • Zasilanie obiektów w km 17+000 – 17+300;
 • Zasilanie obiektów w km 25+000 – 26+000;
 • Zasilanie obiektów w km 25+800 – 27+200;
 • Kolizja energetyczna SN07 w km ok 30+030.

Branża drogowa: 

 • Odhumusowano ok 1810,00m3 (w km 25+000-25+600, 26+200-26+400);
 • Wykopy ok 26.420,00m3(w km 13+967-14+700 (rowy), 14+900-16+000, 15+000-15+300 (rowy) 15+400-15+700 (rowy), 16+600-16+900, 20+150-20+200, 22+500-22+700, 23+000-23+600, 25+000-25+600, 27+800-28+000);
 • Nasypy ok 83.020,00m3(w km 16+000-16+070, 16+460-16+870, 17+000-17+170, 17+620-17+940, 20+070-20+130, 20+170-20+600, 24+600-24+900, 27+550-27+700, 28+100-28+900, 33+750-33+960 przy wykonywaniu najazdów do obiektów DS.15.3, DS.17, DA.26, DS.27, DS.38 oraz na odcinkach dróg powiatowych DP 2326W; DP 1240W; DP W. Strzegowo; DP 2349W);
 • Wymiana gruntu ok 52.700,00m(w km 30+075-30+850 i DS.15.3)
 • Warstwa mrozoochronna ok 13 135,00m2 (w km 15+000-15+300, 18+820-19+200, 19+660-19+940, 24+000-24+600, 26+480-26+920, 27+200-27+560, 33+140-33+270);
 • Podbudowa zasadnicza ok 7495,00m2
 • Podbudowa C5/6 ok 9 150,00m2 (w km 13+967-14+200, 14+350-15+000, 16+050-16+400, 17+620-17+940, 24+020-24+460, 26+660-26+920, 27+200-27+560, 33+025-33+270, 33+280-33+600);
 • Podbudowa 0/31.5 (w km 32+075-32+140);
 • Nawierzchnia betonowa ok 6 200,00 (w km 31+760-32+075 JP i w km 31+760-32+075 JL);
 • Prace związane z drenażem w km 17+620,92-17+759,78, 19+349, 80-19+424,78, 16+124,51-16+267,44, 19+142,85-19+349,80, 16+267,44-16+387,3424+349-34+467, 24+080-24+349, 24+020-24+080, 24+467-24+588, 24+927-26+227, 26+345-25+914, 26+710-26+880, 26+880-27+350, 27+350-27+470, 26+936-27+350, 27+470-28+300, 31+150-32+400, 28+500-28+800, 27+560-28+782, 31+390-31+400, 19+650-19+800, 28+300-29+364, 13+967-14+115, 15+974,61-16+061, 16+074, 35-16+094,96;
 • Warstwę ulepszonego podłoża wykonywano w km 25+000-25+600, 26+660-26+920;
 • Warstwę odsączającą wykonywano w km 26+480-26+660, 33+140-33+270.

Branża mostowa: 

 • Obiekt PZMp-0.1 Otocznia - wykop pod fundament; wykonanie fundamentu z kruszywa; montaż konstrukcji stalowej wraz z zasypką.

 • Obiekt PZSp-15.5 (L+P) - zbrojenie i deskowanie ścian podpory P-1 i P-2 JP; zbrojenie i deskowanie ustroju JP; betonowanie ścian podpory P-1 i P-2 oraz ustroju nitka prawa.

 • Obiekt WD-15.7 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznic podpory P-1, P-2 i P-3; montaż belek typu T; zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej.

 • Obiekt WS-16.9 - montaż rusztowania pod ustrój JL; deskowanie ustroju nitka lewa; montaż podpór bramki przejazdowej nad linią PKP; zasypki z gruntu zbrojonego podpora P-1.

 • Obiekt WD-18.7 - przygotowanie powierzchni płyty pod izolacje; izolacja ścina przyczółków i zasypki.

 • Obiekt WS-20.1 - układanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe; montaż deski gzymsowej; montaż krawężnika; montaż zbrojenia kap chodnikowych.

 • Obiekt WS/PZSp-24.6 - zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej JP/JL.

 • Obiekt WD-25.7 - zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej i poprzecznic; betonowanie płyty zespalającej.

 • Obiekt WD-27.1 - zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej; betonowanie płyty zespalającej; izolacja ścian przyczółków i zasypki.

 • Obiekt WS/PZD-28.4 - izolacja ścian przyczółków i zasypki.

 • Obiekt WD-29.3 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznic belek skrajnych; zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej.

 • Obiekt WD-31.0 - izolacja ścian przyczółków i zasypki.

 • Obiekt PZMp-31.3 - zasypki podpór P-1 i P2 pod płyty przejściowe; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych podpora P-1 i P-2; ułożenie izolacji pod kapy chodnikowe; montaż krawężnika.

 • Obiekt PZMp-31.3a - zbrojenie deskowanie i betonowanie skrzydełek; zasypki podpór P-1 i P-2 pod płyty przejściowe; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych podpora P-1 i P-2; ułożenie izolacji pod kapy chodnikowe; montaż krawężnika.

 • Obiekt WD-33.6 - izolacja ścian przyczółków.

 • Obiekt WD-33.9 - zbrojenie i deskowanie podpór i płyty ramy JP/JL; betonowanie podpór i ustroju JP/JL.

 • Obiekt WD-34.6 - zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej i poprzecznic; betonowanie płyty zespalającej.

 •  Obiekt PZMp-W1 - montaż desek gzymsowych; ułożenie izolacji płyty.

 • Obiekt PZMp-W2 - zbrojenie i deskowanie ścian i płyty ramy; betonowanie ścian podpór i płyty.

 • Obiekt PZMp-W3 - montaż desek gzymsowych; ułożenie izolacji płyty

01.11.2020r.-30.11.2020r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa wpustów – drogowych 17+200-17+600, 18+700-26+800, 20+200-20+600, 24+700-25+200, 26+900-27+100, 31+320-31+730;
 • Montaż wylotów prefabrykowanych w km 28+400-28+700;
 • Budowa KD-6 w km ok 15+740;
 • Budowa KD-7 w km ok 15+740;
 • Budowa KD-30a od D32 do d32.

Branża melioracyjna:

 • Przebudowa i konserwacja rowu R-50 w km ok 27+180, kolizja nr.12 w km 26+200-26+680;
 • Przebudowa i konserwacja rzeki Dunajczyk w km ok 27+100.
 • Przebudowa koryta rzeki Topielica w km ok 34+580;

Zbiorniki retencyjne:

 • ZR-2 w km ok 16+450;
 • ZR-6 w km ok 19+660;
 • ZR-9 w km ok 22+870;
 • ZR-12 w km ok 29+930;
 • ZR-15 w km ok 33+860.

Branża teletechniczna:

 • Budowa kanału technologicznego w km 20+200-21+000.

Branża energetyczna:

 • Zasilanie obiektów w km 17+000-17+300;
 • Zasilanie obiektów w km 27+000-27+300;
 • Zasilanie obiektów w km 28+000-28+340 oraz 29+970-30+050.

Branża drogowa: 

 • Odhumusowano ok 900,00m3 (w km 14+000-15+300, 16+050-16+500, 21+000-22+500, 25+300-25+500, 27+800-28+700);
 • Wykopy ok 32.812,40m3 (w km 13+967-14+400 (rowy); 16+000-16+400; 18+500-20+300 (rowy); 21+000-21+600 (rowy); 22+000-22+700; 23+000-23+600; 24+400-24+900, 25+000-25+750; 26+660-26+920; 28+000-29+000; DP 2326W (rowy), 33+650-33+750);
 • Nasypy ok 54.187,66m(w km 14+000-14+500 (pas rozdziału), 15+400-15+500; 16+460–16+870; 16+870-17+000; 17+000-17+150; 17+200-17+500; 20+070-20+660; 23+720-23+950; 24+600-24+700; 28+400-28+900; 33+750-34+000; na Łącznicach Ł1 i Ł4, DP 2349W; DP 1240W;DG Kol Mdz-Mdzewo; DG 230519W; przy wykonywaniu najazdów do  obiektów: DS.17; DS.18a; DS.38, oraz na odcinkach dróg powiatowych: DP 2326W; DP 1240W; DP W. Strzegowo; DP 2349W);
 • Wymiana gruntu ok 73.434,61m3 (w km 30+075-30+850);
 • Warstwa mrozoochronna ok 38.971,98m2 (w km 15+000-15+300;17+480-17+620; 17+960-18+030; 18+800-19+200;19+390-19+540; 24+880-25+250;26+660-26+920);
 • Podbudowa zasadnicza ok 34.570,91m2
 • Podbudowa C5/6 ok 56.944,98m2 (w km 27+820-28+080; 32+470-33+025; 15+000-15+300; 15+510-15+680; 26+480-26+660; 32+125-32+470 ;32+770-33+025; 33+600-33+750; 19+860-19+940);
 • Prace związane z drenażem w km 15+974-26+061, 16+074-16+124, 17+200-17+600, 17+620-17+759, 20+600-20+920, 24+060-21+600, 24+700-25+400, 24+900-25+000, 26+255-26+285, 33+700-33+800.
 • Warstwa ulepszonego podłoża w km 25+680-25+840.
 • Warstwę odsączającą w km 26+480-26+660.
 • Roboty wykończeniowe w km DP2326W; 13+996-14+023, 24+100-24+700, 27+800–28+400.

Branża mostowa: 

 • Obiekt PZSp-15.5 (L+P) zasypki ścian przyczółków JP/JL podpora P-1 i P-2.

 • Obiekt WD-15.7 zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznic podpory P-1, P- 2 i P-3; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty zespalającej; zasypki podpór P-1 i P-3.

 • Obiekt WS-16.9 montaż rusztowania pod ustrój JL; deskowanie i zbrojenie ustroju JP i JL; montaż rusztowania pod ustrój JL; montaż podpór bramki przejazdowej nad linią PKP; zasypki z gruntu zbrojonego podpora P-1.

 • Obiekt WD-18.7 przygotowanie powierzchni płyty pod izolacje; izolacja ścina przyczółków i zasypki podpór P-1 i P-3; deskowanie zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych na P-1 i P-3; układanie papy pod kapy chodnikowe; montaż krawężnika, zbrojenia desek gzymsowych oraz betonowanie kap.

 • Obiekt WS-20.1 układanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe; montaż deski gzymsowej; montaż krawężnika; montaż zbrojenia kap chodnikowych;  betonowanie kap; zasypki podpór P-1 i P-2 JP i JL.

 • Obiekt WS/PZSp-24.6 zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty zespalającej JP i JL.

 • Obiekt WD-25.7 izolacja ścian przyczółków P-1 i P-3 oraz zasypki.

 • Obiekt WD-27.1 - izolacja ścian przyczółków P-1 i P-3 oraz zasypki.

 • Obiekt WS/PZD-28.4 izolacja ścian przyczółków i zasypki; montaż krawężnika, zbrojenia, deski gzymsowej kap chodnikowych; betonowanie kap chodnikowych.

 • Obiekt WD-29.3 zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznic belek skrajnych; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty zespalającej.

 • Obiekt WD-31.0 izolacja ścian przyczółków i zasypki; montaż krawężnika, zbrojenia, deski gzymsowej kap chodnikowych.

 • Obiekt PZMp-31.3 ułożenie izolacji pod kapy chodnikowe; montaż krawężnika.

 • Obiekt PZMp-31.3a ułożenie izolacji pod kapy chodnikowe; montaż krawężnika.

 • Obiekt WD-33.6 izolacja ścian przyczółków i zasypki.

 • Obiekt WD-33.9 zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydełek podpór P-1 i P-2 JP i JL; drenaż odwodnienia ścian przyczółka P-1 i P-2.

 • Obiekt WD-34.6 izolacja ścian przyczółków i zasypki. 

 •  Obiekt PZMp-W1 - montaż deski gzymsowej kap chodnikowych; izolacja z papy pod kapy chodnikowe.

 • Obiekt PZMp-W2 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydełek podpór P-1 i P-2.

 • Obiekt PZMp-W3 - montaż krawężnika, zbrojenia, deski gzymsowej kap chodnikowych;   izolacja płyty ustroju; ułożenie warstwy asfaltu lanego na płycie. 

   

01.12.2020r.-31.12.2020r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa wylotów na przykanalikach w km 13+967-15+000, montaż wlotu do KD-24 w km ok 17+880, montaż wlotu do kanału KD-36 w km ok 20+535;
 • Budowa wpustów w km 23+900-24+000, montaż wlotu do kanału KD-77 w km ok 31+330, montaż wylotów na przykanalikach w km 32+240-32+750;
 • Budowa wpustów w km 34+800-34+920;
 • Montaż pierścieni odciążających na wpustach w km 24+050-24+440, montaż wylotów na przykanalikach w km 24+700-24+900;
 • Montaż wylotów prefabrykowanych w km 28+400-28+700;
 • Budowa KD-48 w km ok 25+700;
 • Budowa KD-49 w km ok 25+700;
 • Budowa KD-51 w km ok 27+170;
 • Budowa KD-52 w km ok 27+170.

Branża melioracyjna:

 • Przebudowa koryta rzeki Topielica w km ok 31+300;

Zbiorniki retencyjne:

 • ZR-6 w km ok 19+660 - montaż płyt ażurowych na dnie i skarpach zbiornika;
 • ZR-9 w km ok 22+870 - montaż płyt ażurowych na dnie i skarpach zbiornika;
 • ZR-16 w km ok 34+520 - roboty ziemne.

Branża teletechniczna:

 • Budowa kanału technologicznego w km 20+960-21+950.

Branża energetyczna:

 • Zasilanie obiektów w km 27+300-27+600.

Branża drogowa: 

 • Odhumusowano ok 4610,00m(w km 20+100-20+500, 21+700-22+700, 24+200-24+990, 25+000-25+500, 32+200-33+600, 34+000-34+400);
 • Wykopy ok 10.328,40m(w km 14+200-15+000 (rowy); 17+500-18+000 (rowy); 18+200-18+600; 20+200-20+660; Węzeł Mława Łącznica Ł2; 22+500-22+700; 23+000-23+600; 25+000-25+750);
 • Nasypy ok 36.097,65 m3 (w  km 19+540-19+660 (GWN); Węzeł Mława Łącznica Ł2 (GWN), Węzeł Mława Łącznica Ł1; DP Węzeł Strzegowo (GWN); 15+700-15+750; 16+460-16+830; 16+970-17+000, 17+000-17+150; 17+500-18+000 (pobocza); 23+900-23+950; 33+600-34+000; DP Węzeł Strzegowo; DP 2349W; DP 2326W (chodniki/pobocza); DP 1240W; DG Kol Mdz-Mdzewo); 
 • Wymiana gruntu ok 42 037,14m(w km 30+075-30+850);
 • Warstwa mrozoochronna ok 28 170,80m(w km 22+060-22+290; 23+950-24+010; 25+675-25+840);
 • Podbudowa C5/6 ok 38 178,87m(w km 15+980-16+070; 17+480-17+600; 24+880-25+150; 25+150-25+400; 25+840-26+260; 26+260-26+480);
 • Podbudowa 0/31.5 w km DG Kol Mdzewskie–Mdzewo, 14+500-15+000;
  Podbudowa zasadnicza betonu asfaltowego w km DP 2326W;
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego w km DP 2326W; 
 • Prace związane z drenażem w km -  20+945-20+999, 20+999-21+225, 23+920-23+020, 25+200-25+425, 25+715-25+840, suma:956,60 mb drenażu, 15 sztuk studni drenarskich;
 • Warstwę odsączającą wykonywano w km 26+480–26+660.
 • Roboty wykończeniowe wykonywano w km 14+192-14+261, 16+060-16+734, 24+300-24+900; 28+700-28+800, DP 2326W; DP 2349W 

Branża mostowa: 

 • Obiekt PZSp-15.5 zasypki ścian przyczółków nitka prawa/lewa - podpora P-1 i P-2; izolacja ścian podpór.

 • Obiekt WD-15.7 przygotowanie powierzchni płyty pod izolację z papy; ułożenie papy pod kapy chodnikowe.

 • Obiekt WS-16.9 montaż rusztowania pod ustrój nitka prawa; deskowanie i zbrojenie ustroju JP; betonownie ustroju nitka prawa; zasypki z gruntu zbrojonego podpora P-1; sprężenie ustroju JL.

 • Obiekt WD-18.7 układanie papy pod kapy chodnikowe; montaż krawężnika, zbrojenia desek gzymsowych oraz betonowanie kap.

 • Obiekt WS-20.1 zasypki podpór P-1 i P-2 JP/JL; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej podpora P-1.

 • Obiekt WS/PZSp-24.6 - montaż i betonowanie dylatacji podpora P-1 i P-2.

 • Obiekt WD-25.7 izolacja ścian przyczółków P-1 i P-3 oraz zasypki.

 • Obiekt WD-27.1 - zasypki podpór P-1 i P-3; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych P-3.

 • Obiekt WS/PZD-28.4 zbrojenie, deskowanie i betonowanie wsporników skrzydeł; zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych podpora P-1 i P-2.

 • Obiekt WD-29.3 zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej podpora P-3; zasypki podpór P-1 i P-3.

 • Obiekt WD-31.0 izolacja ścian przyczółków i zasypki; montaż krawężnika, zbrojenia, deski gzymsowej i betonowanie kap chodnikowych.

 • Obiekt WD-33.6 montaż i betonowanie dylatacji podpora P-1 i P-3.

 • Obiekt WD-33.9 drenaż odwodnienia ścian przyczółka P-1 i P-2; zasypki podpór P-1 i P-2.

 • Obiekt PZMp-34.4 - izolacja ścian przyczółków i zasypki; zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydełek podpór P-1 i P-2 nitka prawa/lewa.

 • Obiekt PZMp-34.4a - izolacja ścian przyczółków i zasypki; zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydełek podpór P-1 i P-2.
 • Obiekt WD-34.6 izolacja ścian przyczółków i zasypki; montaż deski gzymsowej i krawężnika kap chodnikowych; układanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe.

 • Obiekt PZMp-W2 - zbrojenie i deskowanie skrzydełek podpór P-1 i P-2; betonowanie skrzydełek podpór P-1 i P-2. 

Script logo